Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 335KB) Gweld fel HTML (353KB)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones, John Griffiths a Bethan Jenkins.  Roedd Sandy Mewies yn dirprwyo ar ran Ann Jones.

(09.30 - 10.30)

2.

Y Bil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 1

Cynghrair Anghenion Ychwanegol y Trydydd Sector (TSANA) a SNAP Cymru

CYPE(4)-28-15 – Papur 1- TSANA
CYPE(4)-28-15 – Papur 2 – SNAP Cymru

 

Catherine Lewis, Swyddog Datblygu Plant yng Nghymru a Chadeirydd TSANA

Catrin Edwards, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd Sense Cymru ac aelod o TSANA

Debbie Thomas, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd NDCS Cymru ac aelod o TSANA

Denise Inger, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr SNAP Cymru

Lindsay Brewis, SNAP Cymru

Dogfennau ategol:

(10.30 - 11.30)

3.

Y Bil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 2

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru / Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru a Conffederasiwn GIG Cymru

 

CYPE(4)-28-15 – Papur 3 – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

 

Dr Chris Llewelyn, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth -  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Catherine Davies, Swyddog Polisi Addysg - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Nichola Jones, Pennaeth Cynhwysiant, Cyngor Sir Penfro - Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

Dr Alison Stroud, Pennaeth Therapi Lleferydd ac Iaith, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Pennaeth Swyddfa Cymru Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith

Philippa Cotterill Arweinydd Proffesiynol ar gyfer Gwasanaethau Therapi Lleferydd ac Iaith i blant Oedran Ysgol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru a chynrychiolwyr o Gonffederasiwn GIG Cymru.

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papur.

(11.30)

4.1

Llythyr gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi yn dilyn y cyfarfod ar 22 Hydref

CYPE(4)-28-15 – Papur i'w nodi 4

Dogfennau ategol:

(11.30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

(11.30 - 12.00)

6.

Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - trafod yr adroddiad drafft

CYPE(4)-28-15 – Papur preifat 5

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau.