Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks  Dipwyr Clerc: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Tystiolaeth yn ymwneud â’r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

(Amser a ddynodwyd: 13.30)

 

Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Simon White, Llywodraeth Cymru

Neil Buffin, Llywodraeth Cymru

 

CLA(4)-12-05 – Papur 1 – Datganiad ar fwriad polisi

CLA(4)-12-15 - Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-12-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth mewn perthynas â’r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) gan Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

CLA527 - Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 22 Ebrill 2015; Fe'u gosodwyd ar: 23 Ebrill 2015; Yn dod i rym ar: 14 Mai 2015.

 

CLA(4)-12-15 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)-12-15 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(4)-12-15 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

3.2

CLA528 Gorchymyn Ysgol Uwchradd y Dwyrain (Newid Amserau Sesiynau Ysgolion) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 20 Ebrill 2015; Fe'i gosodwyd ar: 24 Ebrill 2015; Yn dod i rym ar: 1 Mehefin 2015.

 

CLA(4)-12-15 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(4)-12-15 – Papur 6 – Gorchymyn

CLA(4)-12-15 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn cyflwyno adroddiad i’r Cynulliad.

 

Mewn perthynas â CLA528 - Gorchymyn Ysgol Uwchradd y Dwyrain (Newid Amserau Sesiynau Ysgolion) 2015, bu’r Pwyllgor yn holi ynglŷn ag amseriad y Gorchymyn. Rhoddwyd eglurhad ar y mater hwn gan yr ymgynghorydd cyfreithiol yn y sesiwn breifat yn ddiweddarach.

 

4.

Papurau i’w nodi

CLA(4)-12-15 – Papur 8 – Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol mewn perthynas â CLA493 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2015

 

CLA(4)-12-15 – Papur 9 – Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol mewn perthynas â CLA493 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2015

 

 

CLA(4)-12-15 – Papur 10 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat i ystyried y canlynol:

 

5.1

Trafod y dystiolaeth lafar

5.2

Deddfu yn y Pedwerydd Cynulliad - materion allweddol

CLA(4)-12-15 – Papur 11 – Papur Esboniadol

CLA(4)-12-15 – Papur 12 – Materion Allweddol

CLA(4)-12-15 – Papur 13 – Crynodeb o’r Dystiolaeth Ysgrifenedig

CLA(4)-12-15 – Papur 14 – Canlyniadau’r Holiadur

 

5.3

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Bil Cymwysterau Cymru

CLA(4)-12-15 – Papur 15 – Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Llythyr Ymgynghori

CLA(4)-12-15 – Papur 16 – Papur cefndir

CLA(4)-12-15 – Papur 16 – Atodiad