Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

Yn y cyfarfod diwethaf ar 3 Chwefror 2014, penderfynodd y Pwyllgor, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42 (iv) a (ix), wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod hwn.

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Ystyried yr adroddiad terfynol ynghylch yr ymchwiliad i rôl Cymru yn y broses o wneud penderfyniadau yn yr UE

CLA(4)-05-14 – Papur 1 – Adroddiad Drafft

 

3.

Bil drafft Cymru: Papur briffio ychwanegol

CLA(4)-05-14 – Papur 2 – Papur briffio ychwanegol

CLA(4)-05-14 – Papur 2A – Papur sefyllfa, 3 Chwefror 2014

4.

Blaenraglen Waith

CLA(4)-05-14 – Papur 3 – Blaenraglen waith

 

5.

Papurau i’w nodi

CLA(4)-05-14 – Papur 4  Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

CLA(4)-05-14 – Papur 4  Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i'r Prif Weinidog