Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30.

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Tynnwyd cwestiynnau 4 a 9 yn ôl. Atebwyd cwestiwn 11 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.14.

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf.

Cwestiwn Brys

Dechreuodd y Cwestiwn Brys am 15.00.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam, yn dilyn argymhellion yr adroddiad a gyhoeddwyd yn 2004 ar Gymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan, na chymerwyd unrhyw gamau gan Lywodraeth Cymru i atal yr holl gyllid i’r corff hyd nes i welliannau sylweddol gael eu gwneud i reoli perfformiad.

(15 munud)

3.

Cynnig i benodi archwilwyr ar gyfer cyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru

NDM4910 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag adran 14(1) o Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, yn penodi RSM Tenon yn archwilwyr cyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru mewn perthynas â'r blynyddoedd ariannol 2011-2012; 2012-2013; a 2013-2014.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.09.

 

NDM4910 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag adran 14(1) o Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, yn penodi RSM Tenon yn archwilwyr cyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru mewn perthynas â'r blynyddoedd ariannol 2011-2012; 2012-2013; a 2013-2014.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

4.

Dadl yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil Arfaethedig Aelod ynghylch Menter (Mohammad Asghar)

NNDM4878 Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.91:

 

Yn cytuno y caiff Mohammad Asghar gyflwyno Bil er mwyn gweithredu'r wybodaeth cyn y balot a gyflwynwyd ar 14 Hydref 2011 o dan Reol Sefydlog 26.90.

 

Gellir gweld y wybodaeth cyn y balot drwy ddilyn y linc canlynol:

 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-legislation/bill_ballots/bill_027.htm

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.11.

 

NNDM4878 Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.91:

 

Yn cytuno y caiff Mohammad Asghar gyflwyno Bil er mwyn gweithredu'r wybodaeth cyn y balot a gyflwynwyd ar 14 Hydref 2011 o dan Reol Sefydlog 26.90.

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

45

56

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

 

Pwynt o Drefn

Cododd y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth bwynt o drefn yn gwneud cais i adolygu Cofnod y Trafodion mewn cysylltiad â sylwadau Mohammad Ashgar ynghylch perthynas y Gweinidog â’r undebau. Cytunodd y Llywydd i gyfeirio at y Cofnod a byddai’n dyfarnu ynghylch a oedd y sylwadau mewn trefn os bydd angen.

(60 munud)

5.

Dadl ar ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Leihau’r Risg o Strôc

NDM4911 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei Ymchwiliad i Leihau'r Risg o Strôc a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Rhagfyr  2011.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 1 Chwefror 2012.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.01.

 

NDM4911 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei Ymchwiliad i Leihau'r Risg o Strôc a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Rhagfyr  2011.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

6.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

NDM4912 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn gresynu wrth fethiant Llywodraeth Cymru i gyhoeddi cynlluniau cyflawni wedi’u costio’n briodol ar gyfer polisïau iechyd allweddol, fel archwiliadau iechyd blynyddol ar gyfer pobl dros 50 oed a darparu gwasanaethau gofal sylfaenol ar benwythnosau a gyda’r nos.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

DileuYn gresynu wrth fethiant Llywodraeth Cymru i gyhoeddi cynlluniau cyflawni wedi’u costio’n briodol ar gyfer” a rhoi yn ei le “Yn cydnabod y cynnydd y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud o ran datblygu cynlluniau ar gyfer gweithredu”.

 

Gwelliant 2 - Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Ar ôlpobl dros 50 oedrhoi ‘, cynyddu nifer yr ymwelwyr iechyd’.

 

Gwelliant 3 - Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi’r diffyg cynllunio manwl yng nghyswllt cyflawni polisïau iechyd allweddol.

 

Gwelliant 4 - Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cynlluniau manwl am gwmpas, cost, cyflawni a chanlyniadau disgwyliedig polisïau iechyd allweddol.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.58.

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM4912 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn gresynu wrth fethiant Llywodraeth Cymru i gyhoeddi cynlluniau cyflawni wedi’u costio’n briodol ar gyfer polisïau iechyd allweddol, fel archwiliadau iechyd blynyddol ar gyfer pobl dros 50 oed a darparu gwasanaethau gofal sylfaenol ar benwythnosau a gyda’r nos.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

34

57

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

DileuYn gresynu wrth fethiant Llywodraeth Cymru i gyhoeddi cynlluniau cyflawni wedi’u costio’n briodol ar gyfer” a rhoi yn ei le “Yn cydnabod y cynnydd y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud o ran datblygu cynlluniau ar gyfer gweithredu”.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

0

28

57

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 - Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Ar ôlpobl dros 50 oedrhoi ‘, cynyddu nifer yr ymwelwyr iechyd’.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

52

57

Gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Gwelliant 3 - Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi’r diffyg cynllunio manwl yng nghyswllt cyflawni polisïau iechyd allweddol.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Gwelliant 4 - Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cynlluniau manwl am gwmpas, cost, cyflawni a chanlyniadau disgwyliedig polisïau iechyd allweddol.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

29

56

Gwrthodwyd gwelliant 4.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

 

NDM4912 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn cydnabod y cynnydd y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud o ran datblygu cynlluniau ar gyfer gweithredu polisïau iechyd allweddol, fel archwiliadau iechyd blynyddol ar gyfer pobl dros 50 oed a darparu gwasanaethau gofal sylfaenol ar benwythnosau a gyda’r nos.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

0

28

57

Derbyniwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

 

Cyfnod Pleidleisio

Dechreuodd y Cyfnod Pleidleisio am 17.57.

 

(30 munud)

7.

Dadl Fer

NDM4909 Julie Morgan (Gogledd Caerdydd):  Cŵn Peryglus

 

Trafodaeth am ddulliau o wella lles cŵn a chael mwy o reolaeth drostynt.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.01.

 

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: