Agenda, penderfyniadau a cofnodion drafft

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Atebwyd cwestiwn 1 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

 

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 5 a 6 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.

(60 munud)

3.

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Lefelau Cyfranogiad mewn Chwaraeon

NDM5509 Christine Chapman (Cwm Cynon)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Lefelau Cyfranogiad Mewn Chwaraeon, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Mawrth 2014.

 

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 14 Mai 2014.

 

Dogfennau Ategol

 

Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

NDM5509 Christine Chapman (Cwm Cynon)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Lefelau Cyfranogiad Mewn Chwaraeon, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Mawrth 2014.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

4.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

NDM5512 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi methiannau polisi Llafur Cymru yn ystod 15 mlynedd mewn llywodraeth yng Nghymru;

 

2. Yn gresynu at y diffyg perfformiad yn:

 

a) Yr economi, gyda gwerth ychwanegol crynswth (GYC) bellach ar 72.3% o gyfartaledd y DU;

 

b) Addysg, lle mae safle Cymru yn safleoedd PISA wedi dirywio ym mhob cyfnod asesu;

 

c) Y GIG, gydag un o bob saith yng Nghymru ar restr aros

 

Cyflwynwyd y gwelliant canlynol:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddysgu o lwyddiant Llywodraeth yr Alban o ran gwella twf economaidd a darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus mewn cyd-destun datganoledig.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.44

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliant o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5512 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi methiannau polisi Llafur Cymru yn ystod 15 mlynedd mewn llywodraeth yng Nghymru;

 

2. Yn gresynu at y diffyg perfformiad yn:

 

a) Yr economi, gyda gwerth ychwanegol crynswth (GYC) bellach ar 72.3% o gyfartaledd y DU;

 

b) Addysg, lle mae safle Cymru yn safleoedd PISA wedi dirywio ym mhob cyfnod asesu;

 

c) Y GIG, gydag un o bob saith yng Nghymru ar restr aros

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

28

43

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddysgu o lwyddiant Llywodraeth yr Alban o ran gwella twf economaidd a darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus mewn cyd-destun datganoledig.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

6

15

22

43

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Gan fod y Cynulliad wedi gwrthod y cynnig heb ei ddiwygio, ac wedi gwrthod y gwelliant i'r cynnig, gwrthodwyd y cynnig.

Pwynt o Drefn

Cododd Alun Davies bwynt o drefn ynghlych sylwadau gan Aelod arall ynglŷn â Blaenau Gwent, a oedd allan o drefn yn ei farn ef. Dywedodd y Dirprwy Lywydd nad oedd y sylwadau a wnaed allan o drefn.

 

(60 munud)

5.

Dadl Plaid Cymru

NDM5511 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn gresynu bod rhannau o gymoedd de Cymru yn parhau i wynebu lefelau uchel o amddifadedd.

 

2. Yn cydnabod bod trechu tlodi yn y Cymoedd yn ei gwneud yn ofynnol cael buddsoddiad parhaus ac ymyriad Llywodraeth Cymru.

 

3. Yn nodi'r potensial sylweddol i gymoedd de Cymru hyrwyddo eu treftadaeth gymdeithasol a diwylliannol.

 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) cynorthwyo'n uniongyrchol fentrau ar lawr gwlad i drechu tlodi a gwella adfywiad ardaloedd ag amddifadedd yn y Cymoedd;

 

b) sicrhau bod digon o ofal plant fforddiadwy i ddiwallu anghenion rhieni;

 

c) sicrhau bod gan bob unigolyn sydd allan o waith yn y Cymoedd fynediad i hyfforddiant prentisiaeth neu sgiliau;

 

d) datblygu, drwy ymgynghori â'r cyhoedd, strategaeth gynhwysfawr i fynd i'r afael â'r problemau a meithrin cymunedau cynaliadwy yn y Cymoedd.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Cynnwys pwynt 1 newydd ac ail-rifo yn unol â hynny:

 

1. Yn cydnabod yr effaith y mae polisi economaidd Llywodraeth y DU wedi’i chael ar gymoedd de Cymru o ran:

 

a) sefydlogi’r economi a hybu twf economaidd;

 

b) rhoi hyder i gyflogwyr gynyddu cyfleoedd cyflogaeth;

 

c) cefnogi creu cyfoeth a fydd yn cyllido ac yn cynnal darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus.

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ym mhwynt 3 ar ôl ‘gymdeithasol a diwylliannol’, rhoi:

 

‘ac yn condemnio’r camreolaeth sydd wedi arwain at gau rhai o ganolfannau pwysig o werth cymdeithasol a diwylliannol sylweddol yn yr ardaloedd hynny’.

 

Gwelliant 3 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Cynnwys is-bwynt 4a) newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

cydlynu’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r gymdeithas sifil yng nghymoedd de Cymru i sicrhau bod yr ardaloedd hynny yn manteisio i’r eithaf ar botensial twf economaidd Cymru.

 

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys is-bwynt 4d) newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

‘annog awdurdodau lleol yn y Cymoedd i ddefnyddio pwerau o dan Ddeddf Lleoliaeth 2011 i ddynodi Asedau o Werth Cymunedol a gwarchod adeiladau pwysig rhag y perygl o orfod cau.’

 

Gwelliant 5 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y Cynnig:

 

Yn gresynu bod Gorllewin Cymru a’r Cymoedd wedi bod yn gymwys ar gyfer tri chylch o gyllid strwythurol yr UE gan eu bod yn is na 75% o gynnyrch mewnwladol crynswth yr UE.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.49

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5511 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn gresynu bod rhannau o gymoedd de Cymru yn parhau i wynebu lefelau uchel o amddifadedd.

 

2. Yn cydnabod bod trechu tlodi yn y Cymoedd yn ei gwneud yn ofynnol cael buddsoddiad parhaus ac ymyriad Llywodraeth Cymru.

 

3. Yn nodi'r potensial sylweddol i gymoedd de Cymru hyrwyddo eu treftadaeth gymdeithasol a diwylliannol.

 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) cynorthwyo'n uniongyrchol fentrau ar lawr gwlad i drechu tlodi a gwella adfywiad ardaloedd ag amddifadedd yn y Cymoedd;

 

b) sicrhau bod digon o ofal plant fforddiadwy i ddiwallu anghenion rhieni;

 

c) sicrhau bod gan bob unigolyn sydd allan o waith yn y Cymoedd fynediad i hyfforddiant prentisiaeth neu sgiliau;

 

d) datblygu, drwy ymgynghori â'r cyhoedd, strategaeth gynhwysfawr i fynd i'r afael â'r problemau a meithrin cymunedau cynaliadwy yn y Cymoedd.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

15

43

Derbyniwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyfnod Pleidleisio

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.44, canwyd y gloch am 17.44 a gohiriwyd y cyfarfod gan ailgynnull am 17.46 ar gyfer y cyfnod pleidleisio.

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(30 munud)

6.

Dadl Fer

NDM5513 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Sgrinio ar gyfer Dyslecsia yng Nghymru

 

Pwysigrwydd sgrinio amserol a digonol ar gyfer dyslecsia yng Nghymru, yn enwedig o ran technegau a ddatblygwyd yn ddiweddar ar gyfer sgrinio plant ysgol gynradd sy'n cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.49

 

NDM5513 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Sgrinio ar gyfer Dyslecsia yng Nghymru

 

Pwysigrwydd sgrinio amserol a digonol ar gyfer dyslecsia yng Nghymru, yn enwedig o ran technegau a ddatblygwyd yn ddiweddar ar gyfer sgrinio plant ysgol gynradd sy'n cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.