Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 3 a 10 eu grwpio.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 14.54

Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): Yn dilyn y datganiadau a wnaed gan Brif Weinidog Cymru a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Clinigol Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda y bydd llawdriniaethau orthopedig yn cael eu gohirio dros y gaeaf, a wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch y cymorth a roddir i gleifion a fydd yn gorfod aros yn hirach am driniaeth oherwydd y penderfyniad hwn?

 

(15 munud)

3.

Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.08

Gofynnwyd y cwestiwn.

(30 munud)

4.

Cynnig i ddirymu Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2013

 

NDM5307 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.2:

 

Yn cytuno bod Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2013, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 12 Awst 2013, yn cael eu dirymu.

 

Dogfennau ategol:

Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2013

Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5307 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.2:

Yn cytuno bod Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2013, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 12 Awst 2013, yn cael eu dirymu.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

10

28

55

Gwrthodwyd y cynnig.

(60 munud)

5.

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar yr Ymchwiliad i Addasiadau yn y Cartref

 

NDM5339 Christine Chapman (Cwm Cynon)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol am ei Ymchwiliad i Addasiadau yn y Cartref a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Gorffennaf 2013.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Tai ac Adfywio i’r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Hydref 2013.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.39

NDM5339 Christine Chapman (Cwm Cynon)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol am ei Ymchwiliad i Addasiadau yn y Cartref a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Gorffennaf 2013.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

6.

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar Sefydlu Tîm Criced Cenedlaethol i Gymru

 

NDM5340 William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar Sefydlu Tîm Criced Cenedlaethol i Gymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 1 Mai 2013.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Deisebau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.26

NDM5340 William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar Sefydlu Tîm Criced Cenedlaethol i Gymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 1 Mai 2013.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

7.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

 

NDM5341 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn cydnabod bod bylchau cyrhaeddiad mewn addysg yng Nghymru, sy'n dal grwpiau gwahanol o blant yn ôl;

 

2. Yn credu y gall y rhai hynny nad ydynt yn cyrraedd eu potensial llawn yn aml deimlo wedi'u difreinio, a gall hyn arwain at broblemau yn ddiweddarach mewn bywyd;

 

3. Yn cydnabod ymhellach bod symud rhwng addysg gynradd ac uwchradd yn newid mawr ar gyfnod sydd eisoes yn anodd o ran datblygiad plentyn; a

 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau nad oes tarfu ar ddysgu yn ystod y cyfnod hwn drwy weithredu strategaeth addysg 8-14 oed gadarn a phenodol.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnwys ar ddiwedd pwynt 1 ‘, yn arbennig y bwlch rhwng cyrhaeddiad ac amddifadedd

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys ar ddiwedd pwynt 1:

 

‘ac yn croesawu’r cynnydd yn y Grant Amddifadedd Disgyblion a gyhoeddwyd yng Nghyllideb Ddrafft 2014-15, a fydd yn helpu i dorri’r cyswllt rhwng tlodi a thangyflawni addysgol.’

 

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn cydnabod bod gofalwyr ifanc yn benodol mewn perygl yn aml o dangyflawni’n addysgol oherwydd yr heriau ychwanegol y maen yn eu wynebu, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i edrych ar ffyrdd o wella sut y mae adnabod gofalwyr ifanc a’u cefnogi er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial addysgol a’u cefnogi wrth iddynt ddatblygu i fod yn oedolion.

 

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys ar ddiwedd pwynt 3:

 

‘ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ffurfioli partneriaethau rhwng ysgolion a sicrhau bod yr addysg blynyddoedd cynnar yn cynnig cydbwysedd gwell o addysgu bugeiliol ac academaidd, i helpu i wella’r broses pontio disgyblion o ysgolion cynradd i ysgolion uwchradd.’

 

Gwelliant 5 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ym mhwynt 4 dileu ‘a phenodol.’

 

Gwelliant 6 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys ar ddiwedd pwynt 4:

 

ac i gefnogi disgyblion i gyrraedd eu potensial llawn drwy ddiwygio’r system bandio ysgolion i sicrhau ei bod yn mesur perfformiad ysgol yng nghyd-destun perfformiad disgyblion unigol.’

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.11

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5341 William Graham (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod bod bylchau cyrhaeddiad mewn addysg yng Nghymru, sy'n dal grwpiau gwahanol o blant yn ôl;

2. Yn credu y gall y rhai hynny nad ydynt yn cyrraedd eu potensial llawn yn aml deimlo wedi'u difreinio, a gall hyn arwain at broblemau yn ddiweddarach mewn bywyd;

3. Yn cydnabod ymhellach bod symud rhwng addysg gynradd ac uwchradd yn newid mawr ar gyfnod sydd eisoes yn anodd o ran datblygiad plentyn; a

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau nad oes tarfu ar ddysgu yn ystod y cyfnod hwn drwy weithredu strategaeth addysg 8-14 oed gadarn a phenodol.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

43

55

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

Cynnwys ar ddiwedd pwynt 1 ‘, yn arbennig y bwlch rhwng cyrhaeddiad ac amddifadedd

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

50

0

5

55

Derbyniwyd gwelliant 1.

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Cynnwys ar ddiwedd pwynt 1:

ac yn croesawu’r cynnydd yn y Grant Amddifadedd Disgyblion a gyhoeddwyd yng Nghyllideb Ddrafft 2014-15, a fydd yn helpu i dorri’r cyswllt rhwng tlodi a thangyflawni addysgol.’

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

12

0

55

Derbyniwyd gwelliant 2.

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Cynnwys pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

Yn cydnabod bod gofalwyr ifanc yn benodol mewn perygl yn aml o dangyflawni’n addysgol oherwydd yr heriau ychwanegol y maen yn eu wynebu, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i edrych ar ffyrdd o wella sut y mae adnabod gofalwyr ifanc a’u cefnogi er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial addysgol a’u cefnogi wrth iddynt ddatblygu i fod yn oedolion.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

55

0

0

55

Derbyniwyd gwelliant 3.

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Cynnwys ar ddiwedd pwynt 3:

ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ffurfioli partneriaethau rhwng ysgolion a sicrhau bod yr addysg blynyddoedd cynnar yn cynnig cydbwysedd gwell o addysgu bugeiliol ac academaidd, i helpu i wella’r broses pontio disgyblion o ysgolion cynradd i ysgolion uwchradd.’

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

55

0

0

55

Derbyniwyd gwelliant 4.

Gwelliant 5 - Elin Jones (Ceredigion)

Ym mhwynt 4 dileu ‘a phenodol.’

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

55

0

0

55

Derbyniwyd gwelliant 5.

Gwelliant 6 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Cynnwys ar ddiwedd pwynt 4:

ac i gefnogi disgyblion i gyrraedd eu potensial llawn drwy ddiwygio’r system bandio ysgolion i sicrhau ei bod yn mesur perfformiad ysgol yng nghyd-destun perfformiad disgyblion unigol.’

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

10

0

54

Derbyniwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM5341 William Graham (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod bod bylchau cyrhaeddiad mewn addysg yng Nghymru, sy'n dal grwpiau gwahanol o blant yn ôl, yn arbennig y bwlch rhwng cyrhaeddiad ac amddifadedd ac yn croesawu’r cynnydd yn y Grant Amddifadedd Disgyblion a gyhoeddwyd yng Nghyllideb Ddrafft 2014-15, a fydd yn helpu i dorri’r cyswllt rhwng tlodi a thangyflawni addysgol;

2. Yn credu y gall y rhai hynny nad ydynt yn cyrraedd eu potensial llawn yn aml deimlo wedi'u difreinio, a gall hyn arwain at broblemau yn ddiweddarach mewn bywyd;

3. Yn cydnabod bod gofalwyr ifanc yn benodol mewn perygl yn aml o dangyflawni’n addysgol oherwydd yr heriau ychwanegol y maen yn eu wynebu, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i edrych ar ffyrdd o wella sut y mae adnabod gofalwyr ifanc a’u cefnogi er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial addysgol a’u cefnogi wrth iddynt ddatblygu i fod yn oedolion ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ffurfioli partneriaethau rhwng ysgolion a sicrhau bod yr addysg blynyddoedd cynnar yn cynnig cydbwysedd gwell o addysgu bugeiliol ac academaidd, i helpu i wella’r broses pontio disgyblion o ysgolion cynradd i ysgolion uwchradd;

4. Yn cydnabod ymhellach bod symud rhwng addysg gynradd ac uwchradd yn newid mawr ar gyfnod sydd eisoes yn anodd o ran datblygiad plentyn; a

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau nad oes tarfu ar ddysgu yn ystod y cyfnod hwn drwy weithredu strategaeth addysg 8-14 oed gadarn ac i gefnogi disgyblion i gyrraedd eu potensial llawn drwy ddiwygio’r system bandio ysgolion i sicrhau ei bod yn mesur perfformiad ysgol yng nghyd-destun perfformiad disgyblion unigol.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Gwrthodwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

 

Cyfnod pleidleisio

Dechreuodd yr eitem am 18.03

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(30 munud)

8.

Dadl Fer

 

NDM5338 Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Bae Abertawe Dinas Diwylliantcyfle creadigol i'r economi.

 

Cais Rhanbarth Bae Abertawe ar gyfer Dinas Diwylliant y DU 2017 a'r manteision i economi Cymru yn sgîl cais llwyddiannus.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.08

NDM5338 Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Bae Abertawe Dinas Diwylliantcyfle creadigol i'r economi.

Cais Rhanbarth Bae Abertawe ar gyfer Dinas Diwylliant y DU 2017 a'r manteision i economi Cymru yn sgîl cais llwyddiannus.

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: