Cyfarfodydd

TGCh yn y Siambr

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/03/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Seiberddiogelwch

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Cafodd y Comisiynwyr fanylion am y camau a gymerwyd eisoes i ddiogelu’r Senedd rhag ymosodiadau seiber, ynghyd â’r camau gweithredu sydd yn yr arfaeth neu a awgrymir at y dyfodol er mwyn aros yn barod i ddelio â natur esblygol y bygythiad, sydd wedi dwysáu oherwydd digwyddiadau rhyngwladol diweddar.

Gofynnodd y Comisiynwyr am i friffio uniongyrchol gael ei gynnig i bob un o'r grwpiau plaid.


Cyfarfod: 17/09/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Y wybodaeth ddiweddaraf am ailwampio'r Siambr

Eitem lafar

 

Cofnodion:

Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf, yn gryno, gan y Cyfarwyddwr Adnoddau am yr hyn a gyflawnwyd yn ystod toriad yr haf o ran y cynlluniau i ailwampio'r Siambr.

 

Roedd gan y Comisiynwyr ddiddordeb arbennig yn yr hyblygrwydd a'r manteision y byddai'r darpariaethau newydd yn eu cyflwyno. Croesawyd y wybodaeth a'r manylion am y cynllun cyfredol yn arwain at gyfnod y Diddymiad/toriad y Pasg 2016.

 

 


Cyfarfod: 04/12/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Prosiect adnewyddu'r Siambr – amcangyfrif o'r gost


Cyfarfod: 29/09/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Dewisiadau TGCh yn y dyfodol yn y Siambr

papur 2

 

Cofnodion:

Ar ôl ymgynghori ag Aelodau yn gynharach yn ystod y flwyddyn, trafododd y Comisiwn y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a wnaed i werthuso’r opsiynau ar gyfer darpariaeth TGCh yn y Siambr yn y dyfodol.

Cynhaliwyd dadansoddiad manwl o sut y gellid cyflwyno opsiynau dros doriad yr haf. Roedd y dadansoddiad hwn yn cynnwys asesiad o rwyddineb defnydd, ymarferoldeb, hyblygrwydd, cynllun bwrdd gwaith, ail-leoli botymau pleidleisio, arddangos gwybodaeth a sut y gellid integreiddio datrysiad cwbl symudol yn system y Siambr. Gwnaeth y dadansoddiad hefyd ddiystyru unrhyw newid a fyddai’n diraddio’r gwasanaeth presennol neu ffyrdd o weithio yn y Siambr, a rhoi ystyriaeth i anghenion o ran hygyrchedd, estheteg y Siambr, y Cyfarfod Llawn yn gweithredu’n ddidrafferth a’r gost a’r amser i weithredu’r newid.

Trafododd y Comisiynwyr y cynnig i gyfuno TGCh sefydlog a symudol a datrysiad meddalwedd newydd ar gyfer Busnes y Cyfarfod Llawn. Mae’r datrysiad arfaethedig yn sicrhau y gallai Aelodau gael mynediad i holl systemau a busnes y Cyfarfod Llawn. Yn ogystal, gall yr Aelodau hynny sy’n dymuno defnyddio dyfais symudol wneud hynny ar gyfer swyddogaethau busnes craidd (ac eithrio pleidleisio ac anfon negeseuon) wrth i’r datrysiad meddalwedd newydd gael ei ddatblygu drwy 2015, a bydd yn cael ei gefnogi’n llawn, drwy eu iPad neu Microsoft Surface. Byddai’n cyflwyno:

·                     cynllun bwrdd gwaith newydd, gan roi mwy o le i’w ddefnyddio a gwell ergonomeg;

·                     panel pleidleisio/cyfieithu/sain newydd, a fydd yn cael ei adleoli gyda botymau pleidleisio sy’n haws eu cyrraedd;

·                     pleidleisio a fydd yn arddangos ar sgrin yr Aelod er mwyn i bob Aelod weld ei bleidlais ei hun;

·                     sgrin proffil isel newydd, sy’n cysylltu â’r cyfrifiadur presennol a llygoden a bysellfwrdd di-wifr newydd, er mwyn cael gwared ar ormod o geblau. Bydd drôr newydd yn cael ei osod o dan y ddesg, lle gellir storio bysellfwrdd a llygoden yn hawdd pan nad oes eu hangen, gan greu mwy o le ar y ddesg ar gyfer papurau neu ddyfais symudol; a

·                     man gwefru dyfais symudol.

 

Nododd y Comisiynwyr pa mor bwysig yw sicrhau bod asesiadau ergonomig ar gael, yn enwedig pan all Aelodau fod yn gweithio am gyfnodau estynedig yn y Siambr. Bydd braslun o’r cynllun newydd ar gael yn fuan i'r Aelodau ei weld.

Cymeradwyodd y Comisiynwyr y datrysiad arfaethedig ar gyfer darparu TGCh yn y dyfodol yn y Siambr yn amodol ar gostau, a fydd yn cael ei baratoi’n awr.


Cyfarfod: 15/09/2014 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 8)

Y wybodaeth ddiweddaraf ar lafar am TGCh a dewisiadau TGCh yn y dyfodol yn y Siambr - Papur 7

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 11

Cofnodion:

Yn dilyn arolwg ac ymgynghoriad â'r Aelodau a grwpiau'r pleidiau ac ar ôl cynnal dadansoddiad manwl o sut y gellid cyflwyno dewisiadau dros doriad yr haf, cyflwynodd Dave Tosh y cynllun arfaethedig i ail-gyflunio TGCh ar ddesgiau'r Aelodau yn y Siambr. Y dewis mwyaf poblogaidd ymhlith yr Aelodau oedd cyfuniad o TGCh sefydlog a symudol fel y gallent ddewis sut i ddefnyddio'u gweithfannau yn y Siambr. Byddai'r cynllun arfaethedig yn gwarantu y gallai'r Aelodau ddefnyddio holl systemau a gweld holl fusnes y Cyfarfod Llawn.

Derbyniodd y Bwrdd Rheoli y cynnig.  Byddai'r Comisiynwyr yn cael eu gwahodd i ddod i benderfyniad yn eu cyfarfod ar 29 Medi.

Cam i'w gymryd: archwilio'r posibiliadau o ran brandio ar y tu allan i blât cefn y weithfan.


Cyfarfod: 26/06/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Adborth ar yr Ymgynghoriad ar TGCh yn y Siambr


Cyfarfod: 26/03/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Darpariaeth TGCh yn y Siambr yn y dyfodol