Cyfarfodydd

Ymchwiliad i dwristiaeth

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/01/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar Dwristiaeth

NDM5670 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar ei Ymchwiliad i Dwristiaeth, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Tachwedd 2014.

 

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 14 Ionawr 2015.

 

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes

Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.01

 

NDM5670 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar ei Ymchwiliad i Dwristiaeth, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Tachwedd 2014.

 

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 14 Ionawr 2015.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 06/11/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ymchwiliad i Dwristiaeth - Trafod yr Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunwyd y Pwyllgor fersiwn derfynol yr afroddiad.


Cyfarfod: 22/10/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Trafod yr Adroddiad Drafft ar Dwristiaeth

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 7

Cyfarfod: 02/10/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Dwristiaeth - Sesiwn Dystiolaeth 9

Ken Skates AC, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
Manon Antoniazzi,
Dirprwy Gyfarwyddwr, Twristiaeth a Marchnata

Dan Clayton-Jones, Cadeirydd y Bwrdd Cynghori Twristiaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 02/07/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Dwristiaeth (Sesiwn 8)

Rebecca Brough, Y Cerddwyr a Chyswllt Amgylchedd Cymru

James Byrne, Ymddiriedolaethau Natur Cymru a Chyswllt Amgylchedd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu Rebecca Brough a James Byrne yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 02/07/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y dogfennau a ganlyn:

 

EBC(4)-18-14 (p. 4) – Llythyr i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

EBC(4)-18-14 (p. 5) – Ymaeteb oddi wrth Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

EBC(4)-18-14 (p. 6) – Tystiolaeth Ychwanegol (1) gan VisitBritain

EBC(4)-18-14 (p. 7) - Tystiolaeth Ychwanegol (2) gan VisitBritain

EBC(4)-18-14 (p. 8) – Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cyllid i Gadeiryddion


Cyfarfod: 02/07/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Dwristiaeth (Sesiwn 7)

David Alston, Cyfarwyddwr y Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru

Sian Tomos, Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio, Cyngor Celfyddydau Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu David Alston a Sian Tomos yn ateb cwestiynau gan aelodau’r pwyllgor.

Cytunodd David Alston i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor ynglŷn â digwyddiadau sy’n denu sylw’r wasg ac sy’n gallu bod yn fwy effeithiol na hysbysebu uniongyrchol.

 


Cyfarfod: 02/07/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Dwristiaeth (Sesiwn 6)

John Griffiths AC, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Llyr Jones, Swyddog Cyswllt Parcau Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Marilyn Lewis, Cyfarwyddwr, Cadw

Linda Tomos, Cyfarwyddwr, CyMAL

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu John Griffiths (y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon), Marilyn Lewis a Linda Tomos yn ateb cwestiynau gan aelodau’r pwyllgor.

Cytunodd John Griffiths i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am y materion a ganlyn i’r Pwyllgor:

i) y mewnbwn y mae ei swyddogion wedi’i gael i’r ymarfer brandio gydag Ashton Brand Consulting Group.

ii) sut y mae ei adran yn cyfrannu at dwristiaeth drwy gynnal a chadw atyniadau.

iii) pa dargedau sydd ganddo i gynyddu nifer yr ymwelwyr i’r atyniadau sydd

 o dan ei ofal.

iv) canlyniadau’r arolygiadau o foddhad ymwelwyr a gynhaliwyd gan ei adran

yn ddiweddar.

v) rôl y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig o ran trefnu gŵyl WOMEX.

 


Cyfarfod: 18/06/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i dwristiaeth (sesiwn 5)

Tyst:

 

Patricia Yates, Cyfarwyddwr Strategaeth a Chyfathrebu, Visit Britain

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu Patricia Yates yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

4.2 Cytunodd Patricia Yates i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor ynglŷn ag adroddiad Deloitte ar werth twristiaeth i’r DU.

 


Cyfarfod: 18/06/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i dwristiaeth (sesiwn 4)

Tystion:

 

Iestyn Davies, Pennaeth Materion Allanol, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Mike Learmond, Rheolwr Datblygu Gogledd Cymru a Chaer, Ffederasiwn Busnesau Bach

Geoff Cole, Aelod o Bwyllgor Cangen Gwynedd, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru ac Aelod o Gymdeithas Twristiaeth Harlech.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu Geoff Cole, Iestyn Davies a Mike Learmond yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 18/06/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i dwristiaeth (sesiwn 3)

Tystion:

 

Adrian Greason-Walker, Cyfarwyddwr Cynghrair Twristiaeth Cymru

Chris Osborne, Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu Adrian Greason-Walker a Chris Osborne yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 12/06/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i dwristiaeth (sesiwn 2)

Tystion:

 

Lowri Gwilym, Rheolwr Tim - Ewrop ac Adfywio, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Huw Parsons, Rheolwr Marchnata a Thwristiaeth, Cyngor Sir Caerfyrddin

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 12/06/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i dwristiaeth (sesiwn 1)

Tyst:

 

Yr Athro Annette Pritchard, Athro Twristiaeth, Cyfarwyddwraig Canolfan Ymchwil Twristiaeth Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Atebodd yr Athro Goodwin gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 30/04/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Dwristiaeth - trafod yr opsiynau ar gyfer ymweliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Trafododd y Pwyllgor yr eitem hon yn breifat a chytunwyd i gynnal ymweliadau i dri lleoliad ledled Cymru ar 26 Mehefin 2014.

 


Cyfarfod: 26/03/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i Dwristiaeth (trafod y papur cwmpasu) (12.00-12.15)

Dogfennau ategol:

  • Papur preifat (papur cwmpasu ar gyfer yr Ymchwiliad i Dwristiaeth)

Cofnodion:

8.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 

8.2 Cymeradwyodd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer yr Ymchwiliad i Dwristiaeth.