Cyfarfodydd

P-03-314 Achub Theatr Powys a Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/01/2012 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 P-03-314 Achub Theatr Powys a Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn datgan pryderon y Pwyllgor Deisebau ac i anfon gohebiaeth yr Archwilydd Cyffredinol ymlaen atynt i’w ystyried.

Gau’r ddeiseb tra fod hyn yn mynd rhagddo.


Cyfarfod: 01/11/2011 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 P-03-314 Achub Theatr Powys a Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Archwilydd Cyffredinol Cymru yn gofyn i’r mater hwn gael ei gynnwys yn ei flaenraglen waith i’w ystyried yn y dyfodol.


Cyfarfod: 11/10/2011 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-03-314 Achub Theatr Powys a Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i aros am ganlyniad adolygiad y Gweinidog o brofiadau pobl ifanc o’r theatr.

 


Cyfarfod: 21/06/2011 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 P-03-314 Achub Theatr Powys a Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y deisebau hyn.

 

Camau i’w cymryd

Cytunodd y Pwyllgor i:

·               Ofyn am farn y deisebwr am yr ohebiaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

·               Ysgrifennu at y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth i ofyn am ei sylwadau am y ddeiseb, am gadernid Adolygiad Buddsoddiad Cyngor Celfyddydau Cymru ar y mater penodol hwn ac a oedd unrhyw ystyriaeth wedi’i rhoi i adolygu’r broses a’r penderfyniadau a wnaed mewn perthynas â theatr mewn addysg.

·               Pwyso ar Gyngor Celfyddydau Cymru am gopi o gynllun busnes yr Adroddiadau Asesu ar gyfer pob un o’r wyth cwmni theatr mewn addysg.