Cyfarfodydd

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Dadreoleiddio

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/02/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7.)

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Dadreoleiddio - diwygiad mewn perthynas â Gorchymyn Tai (Blaendaliadau Tenantiaeth) (Gwybodaeth Ragnodedig) 2007 (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - Memorandwm Rhif 6)

NDM5689 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Dadreoleiddio sy'n ymwneud â Gorchymyn Tai (Blaendaliadau Tenantiaeth) (Gwybodaeth Ragnodedig) 2007 i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm rhif 6)

yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Ionawr 2015 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(iii).

Gellir cael copi o'r Bil Dadreoleiddio ar wefan Senedd y DU:

http://services.parliament.uk/bills/2013-14/deregulation.html (Saesneg yn unig)

 

Dogfen Ategol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.03

 

NDM5689 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Dadreoleiddio sy'n ymwneud â Gorchymyn Tai (Blaendaliadau Tenantiaeth) (Gwybodaeth Ragnodedig) 2007 i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 13/01/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7.)

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Dadreoleiddio - diwygiad mewn perthynas â Deddf Cychod Pysgota Prydeinig 1983 Deddf Pysgodfeydd 1868 a Deddf Pysgodfeydd 1891 (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Memorandwm Rhif 5)

NDM5657 Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Cynnig y dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, gytuno y dylai darpariaethau yn y Bil Dadreoleiddio, sy'n berthnasol i bysgodfeydd a physgota i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gael eu hystyried gan Senedd y DU.

 

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm rhif 5) yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Tachwedd 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(iii).

 

Mae copi o'r Bil Dadreoleiddio ar gael yma:

http://services.parliament.uk/bills/2013-14/deregulation.html (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau Ategol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm rhif 5)

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.35

 

NDM5657 Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

 

Cynnig y dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, gytuno y dylai darpariaethau yn y Bil Dadreoleiddio, sy'n berthnasol i bysgodfeydd a physgota i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gael eu hystyried gan Senedd y DU.

 

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm rhif 5) yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Tachwedd 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(iii).

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 07/10/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Dadreoleiddio: diwygio deddfwriaeth yn ymwneud â blaendal tenantiaeth

NDM5589 Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Dadreoleiddio sy'n ymwneud â Phennod 4 o Ran 6 o Ddeddf Tai 2004 (Cynlluniau Blaendal Tenantiaeth) i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm rhif 4) yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Mehefin 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(iii).

 

Mae copi o'r Bil Dadreoleiddio ar gael yma:

Dogfennau'r Bil – Bil Dadreoleiddio [HC] 2013-14 – Senedd y DU (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau Ategol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.01

 

NDM5589 Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Dadreoleiddio sy'n ymwneud â Phennod 4 o Ran 6 o Ddeddf Tai 2004 (Cynlluniau Blaendal Tenantiaeth) i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm rhif 4) yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Mehefin 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(iii).

 

Derbyniwyd y cynig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 01/10/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol—y Bil Dadreoleiddio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm.

 


Cyfarfod: 17/09/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Dadreoleiddio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

 


Cyfarfod: 16/09/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9.)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Dadreoleiddio: Diwygiadau mewn perthynas â Phedolwyr a Chytundebau Cartref-Ysgol

NDM5525 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried darpariaethau yn y Bil Dadreoleiddio, sy'n ymwneud â Phedolwyr a Chytundebau cartref-ysgol i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm rhif 3) yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mehefin 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(iii).

Gellir cael copi o'r Bil Dadreoleiddio yma:
Dogfennau'r Bil – Bil Dadreoleiddio [HC] 2013-14 – Senedd y DU

 

Dogfennau Ategol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm rhif 3)

Adroddiad Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  

Ymateb y Llywodraeth i Adroddiad y Pwyllgor Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.48

NDM5525 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried darpariaethau yn y Bil Dadreoleiddio, sy'n ymwneud â Phedolwyr a Chytundebau cartref-ysgol i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

7

48

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 15/09/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Dadreoleiddio: Diwygiadau mewn perthynas â Phedolwyr a Chytundebau Cartref-Ysgol

CLA(4)-21-14 – Papur 19 – Llythyr gan y Gweinidog

CLA(4)-21-14 – Papur 20 – Adroddiad y Pwyllgor, Gorffennaf 2014

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.  

 


Cyfarfod: 14/07/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) ar gyfer y Bil Dadreoleiddio

CLA(4)-20-14 – Papur 5 – Adroddiad Drafft

CLA (4)-20-14 – Papur 6 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA (4)-20-14 - Papur 7  - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 3): Y Bil Dadreoleiddio

CLA(4)-18-14Papur 5 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 3):   Y Bil Dadreoleiddio

CLA(4)-18-14 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 


Cyfarfod: 24/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Dadreoleiddio mewn perthynas â gwelliannau i'r Bil mewn perthynas â Deddf Daliadau Amaethyddol 1986, Deddf Bridio Cŵn 1973 a Deddf Bridio a Gwerthu Cŵn (Lles) 1999

NDM5531 Alun Davies (Blaenau Gwent)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno mai Senedd y DU ddylai ystyried darpariaethau'r Bil Dadreoleiddio, sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth, iechyd a lles anifeiliaid a thai, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Ebrill 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(iii).

 

Mae copi o'r Bil Dadreoleiddio i'w weld yma:

 

Dogfennau'r Bil – Y Bil Dadreoleiddio [Tŷ’rCyffredin] 2013-14 – Senedd y DU [Saesneg yn unig]

 

Dogfennau ategol:

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnwys ar ddiwedd y cynnig:

 

‘ar yr amod fod y pwerau i gychwyn yr Atodlenni yn y Bil sy'n ymdrin â diddymu yn cael eu rhoi i Weinidogion Cymru yn hytrach na'r Ysgrifennydd Gwladol'

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.58

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliant o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

NDM5531 Alun Davies (Blaenau Gwent)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno mai Senedd y DU ddylai ystyried darpariaethau'r Bil Dadreoleiddio, sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth, iechyd a lles anifeiliaid a thai, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnwys ar ddiwedd y cynnig:

 

‘ar yr amod fod y pwerau i gychwyn yr Atodlenni yn y Bil sy'n ymdrin â diddymu yn cael eu rhoi i Weinidogion Cymru yn hytrach na'r Ysgrifennydd Gwladol'

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

10

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

 

NDM5531 Alun Davies (Blaenau Gwent)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno mai Senedd y DU ddylai ystyried darpariaethau'r Bil Dadreoleiddio, sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth, iechyd a lles anifeiliaid a thai, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

8

0

45

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 09/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Adroddiad Terfynol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Y Bil Dadreoleiddio

CLA(4)-16-14 – Papur 4 - Adroddiad Terfynol

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/05/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Y Bil Dadreoleiddio

CLA (4) 14-14 - Papur 5 – Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol;

CLA(4)-14-14 – Papur 6 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnig cydsyniad deddfwriaethol.   Cytunodd y Pwyllgor i ystyried yr adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 

 

 

 

 


Cyfarfod: 13/05/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Dadreoleiddio

NDM5492 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Dadreoleiddio sy’n ymwneud â mesurau sy’n effeithio ar fusnesau: cyffredinol, trafnidiaeth, yr amgylchedd, addysg a hyfforddiant, mesurau i leihau’r baich ar awdurdodau cyhoeddus a deddfwriaeth nad yw o ddefnydd ymarferol mwyach, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol wedi’i osod yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Chwefror 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(i).

Mae copi o'r Bil Dadreoleiddio i'w weld yma:

Dogfennau'r Bil – Y Bil Dadreoleiddio [Ty’r Cyffredin] 2013-14 – Senedd y DU –(Saesneg yn unig)

 

Dogfennau Ategol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Dadreoleiddio

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.57

 

NDM5492 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Dadreoleiddio sy’n ymwneud â mesurau sy’n effeithio ar fusnesau: cyffredinol, trafnidiaeth, yr amgylchedd, addysg a hyfforddiant, mesurau i leihau’r baich ar awdurdodau cyhoeddus a deddfwriaeth nad yw o ddefnydd ymarferol mwyach, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 28/04/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Adroddiad drafft ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch Dadreoleiddio

CLA(4)-12-14 - Papur 14 – Adroddiad Drafft ar y Bil Dadreoleddio;

CLA(4)-12-14 - Papur 15 – Atodiad 1, Llythyr gan Cadeirydd, y Bil Dadreoleiddio Drafft;

CLA(4)-12-14 - Papur 16 – Atodiad 2, nodyn cyngor cyfreithiol;

CLA(4)-12-14 - Papur 17 – Memorandwm Cydsyniad deddfwriathol;

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/04/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Dadreoleiddio : Gwelliannau ynghylch Deddf Daliadau Amaethyddol 1986, Deddf Bridio Cŵn 1973 a Deddf Bridio a Gwerthu Cŵn (Lles) 1999

CLA(4)-12-14 – Papur 10 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Y Bil Dadreoleiddio: Diwygiadau mewn perthynas â Deddf Daliadau Amaethyddol 1986, Deddf Bridio Cŵn 1973 a Deddf Bridio a Gwerthu Cŵn (Lles) 1999

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y cynnig cydsyniad deddfwriaethol atodol a'r amserlen ar gyfer cyflwyno adroddiad. Cytunodd y Pwyllgor y gallai fod angen ymestyn y dyddiad cau i gyflwyno adroddiad oherwydd y ddau Wŷl Banc ym mis Mai.

 


Cyfarfod: 31/03/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Dadreoleiddio

CLA(4)-11-14 – Papur 8 – nodyn cyngor cyfreithiol

CLA(4)-11-14 - Papur 9 – memorandwm cydsyniad deddfwriaethol

CLA(4)-11-14 - Papur 10Llythyr gan y Cadeirydd,  y Bil Dadreoleiddio drafft

 

 

Y Bil Dadreoleiddio

http://services.parliament.uk/bills/2013-14/deregulation.html

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Dadreoleiddio.

 


Cyfarfod: 07/10/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Trafod y Bil Dadreoleiddio Drafft (Bil drafft y DU)

CLA(4)-23-13 (p2)Papur Briffio Cyfreithiol

 

 

CLA(4)-23-13 (p3)Papur Briffio Ymchwil

 

 

 

 

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/draft-deregulation-bill/

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papurau ynghylch Bil Dadreoleiddio Drafft y DU a chytunodd i ysgrifennu i'r Cyd-bwyllgor a sefydlwyd i graffu ar y Bil yn Senedd y Du.