Cyfarfodydd

CLA362 - Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2014

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 28/04/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Gohebiaeth yn ymwneud â CLA362 – Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2013

CLA(4)-12-14 - Papur 3 – Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio

 

CLA(4)-12-14 - Papur 4 – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Tai ac Adfywio

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 03/03/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 CLA362 – Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2013

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 11 Chwefror 2014; Fe'u gosodwyd ar: 13 Chwefror 2014; Yn dod i rym ar: 10 Mawrth 2014

 

CLA(4)-01-14 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(4)-01-14 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-01-14 – Papur 4– Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad ac i ysgrifennu at y Gweinidog ynghylch pwynt i gael eglurhad yn ei gylch.