Cyfarfodydd

Craffu ar y Gymraeg

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 13/03/2015 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Rôl Llywodraeth Cymru wrth ddiogelu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/07/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyffredinol gyda Chomisiynydd y Gymraeg

I gynnwys trafod Adroddiad y Comisiynydd, ‘Fy Iaith, Fy Iechyd: Ymholiad i’r Gymraeg mewn Gofal Sylfaenol’.

 

·         Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

·         Gwenith Price, Cyfarwyddwr Strategol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 25/03/2014 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Cyfrifoldeb dros Faterion y Gymraeg.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ynghych cyfrifoldeb dros y Gymraeg

 


Cyfarfod: 19/02/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Craffu ar y Gymraeg

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-05-14(p.2) – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol at y Prif Weinidog yn ymwneud ag adolygiad o'r polisi iaith Gymraeg

EBC(4)-05-14(p.3) – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes yn ymwneud â'r adolygiad o'r polisi iaith Gymraeg

Dogfennau ategol:

  • EBC(4)-05-14(p.2) – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol at y Prif Weinidog yn ymwneud ag adolygiad o'r polisi iaith Gymraeg
  • EBC(4)-05-14(p.3) – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes yn ymwneud â'r adolygiad o'r polisi iaith Gymraeg

Cofnodion:

 

2.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i nodi sut y byddai’n cynnwys y gwaith o graffu ar y Gymraeg yn ei flaenraglen waith.   


Cyfarfod: 04/12/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Trafod materion sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg - sesiwn dystiolaeth â'r Prif Weinidog

Carwyn Jones AC, y Prif Weinidog

Caroline Turner, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr iaith Gymraeg

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones a Caroline Turner.  

 

2.2 Cytunodd y Prif Weinidog i ymchwilio i sut y caiff plant eu cyfeirio at ysgolion cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg mewn ardaloedd Dechrau'n Deg, a darparu nodyn ar hyn.

 

 


Cyfarfod: 04/12/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Trafod y dystiolaeth a gafwyd gan y Prif Weinidog ar faterion sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.