Cyfarfodydd

P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/02/2016 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y deisebydd, a chan iddynt deimlo na allent wneud rhagor i fynd â'r mater yn ei flaen, cytunwyd i gau'r ddeiseb.  Wrth wneud hynny, diolchodd yr Aelodau i'r deisebydd am gyflwyno'r ddeiseb ac am eu helpu i ddeall y materion sy'n gysylltiedig â'r ddeiseb.

 


Cyfarfod: 07/10/2014 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

  • ysgrifennu at arweinydd Cyngor Caerffili am ymateb; a
  • thynnu sylwadau’r deisebydd i sylw'r Gweinidog.

 

 


Cyfarfod: 18/02/2014 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

  • y Gweinidog yn gofyn am ei farn ar sut y bydd y ddeddfwriaeth a'r canllawiau ynghylch taliadau uniongyrchol, a fydd yn cael eu hailysgrifennu o ganlyniad i'r Bil Gofal Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), yn gwella'r sefyllfa, gan rannu hefyd sylwadau pellach y deisebydd ar yr anawsterau parhaus y mae rhai yn eu hwynebu; a
  • Chyngor Caerffili ynghylch y pryderon am y taliad uniongyrchol.

 

 


Cyfarfod: 26/11/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         nodi'r sefyllfa a gofyn i'r Gweinidog am y wybodaeth ddiweddaraf, yn dilyn Cyfnod 2 y Bil, ynghylch a yw'r newidiadau a wnaed wedi datrys y sefyllfa; a

·         gofyn i'r deisebydd am ei sylwadau ynghylch llythyr y Gweinidog.

 


Cyfarfod: 25/09/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Lythyr gan y Pwyllgor Deisebau: Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3a.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau; bydd y Cadeirydd yn ymateb, gan nodi'r ohebiaeth.

 

 

 


Cyfarfod: 16/07/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig: Sesiwn dystiolaeth

Dr Tymandra Blewett-Silcock, Prif Ddeisebydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd y Dr Tymandra Blewett-Silcock gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 16/07/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig: Trafod y sesiwn dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y sesiwn dystiolaeth a chytunwyd i;

·         ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn a fydd adolygiad o Daliadau Uniongyrchol;

·         ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn tynnu sylwa at y materion cyn cynnal gwaith craffu pellach ar y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru);

·         casglu rhagor o astudiaethau achos am y mater dan sylw; ac

·         ystyried a ddylid cymryd rhagor o dystiolaeth yn ystod tymor yr hydref.

 

 


Cyfarfod: 16/04/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ymgymryd â rhagor o waith ar y ddeiseb os na fyddai’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc yn gwneud hynny;

·         ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn amlygu’r problemau sy’n wynebu’r deisebydd a’r anawsterau a nodwyd gan Gyngor Caerffili; ac

·         ysgrifennu at Gyngor Caerffili gyda mwy o fanylion am achos y deisebydd.

 

 


Cyfarfod: 29/01/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon, a chytunodd i ysgrifennu at:

·         y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol;

·         y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol;

·         Comisiynydd Plant Cymru; a

·         Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

i gael eu barn ar y ddeiseb.

 

Gall y Pwyllgor wneud darn byr o waith ar y ddeiseb hon yn dibynnu ar yr ymatebion sy’n dod i law.