Cyfarfodydd

Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/10/2013 - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar yr Ymchwiliad i Addasiadau yn y Cartref

 

NDM5339 Christine Chapman (Cwm Cynon)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol am ei Ymchwiliad i Addasiadau yn y Cartref a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Gorffennaf 2013.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Tai ac Adfywio i’r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Hydref 2013.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.39

NDM5339 Christine Chapman (Cwm Cynon)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol am ei Ymchwiliad i Addasiadau yn y Cartref a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Gorffennaf 2013.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 02/10/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Ymchwiliad i Addasiadau yn y Cartref: trafod ymateb y Gweinidog

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb y Gweinidog i'r ymchwiliad i addasiadau yn y cartref.

 


Cyfarfod: 11/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ymchwiliad i Addasiadau yn y Cartref – trafod yr adroddiad drafft

CELG(4)-22-13 – Papur preifat 7

 

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 6

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 03/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref – ystyried yr adroddiad drafft

CELG(4)-21-13 – Papur preifat 3

 

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 9

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a nodi y byddai’n cael ei ystyried ymhellach yn y cyfarfod nesaf. 


Cyfarfod: 19/06/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref – trafod yr argymhellion ymhellach

CELG(4)-19-13 – Papur Preifat 5

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 12

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor yr argymhellion drafft, yn amodol ar fân newidiadau.

 

 


Cyfarfod: 13/06/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ystyriodd yr Aelodau â’r argymhellion drafft a chytuno y byddant yn cael eu hystyried eto yn y cyfarfod nesaf.

 

 


Cyfarfod: 05/06/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan Benaethiaid Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd yng Nghymru - Panel Technegol Tai yn dilyn y cyfarfod ar 27 Chwefror.

CELG(4)-17-13 – Papur (i'w nodi) 6

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/05/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Ymchwiliad i Addasiadau yn y Cartref – trafod y prif faterion

CELG(4)-16-13 – Papur preifat 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol.

 

4.2 Bydd adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod ar 13 Mehefin.


Cyfarfod: 23/05/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio – rhagor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 17 Ebrill

CELG(4)-16-13 – Papur (i'w nodi) 4

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/04/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Mawrth

CELG(4)-11-13 - Gohebiaeth breifat

CELG(4)-11-13 – Gohebiaeth breifat

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 29

Cyfarfod: 17/04/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

CELG(4)-11-13 – Papur 3

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/04/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - sesiwn dystiolaeth 14

CELG(4)-11-13 – Papur 1

Llywodraeth Cymru

 

Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio

Alyn Williams, Pennaeth Tîm Tai'r Sector Preifat

Huw McLean, Tîm Tai'r Sector Preifat

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Tai ac Adfywio. Cytunodd y Gweinidog i ddarparu nodyn ar y materion a ganlyn:

 

-       Canllawiau Llywodraeth Cymru ar grantiau cyfleusterau i’r anabl;

-       Canllawiau ynglŷn â ph’un ai yw profion modd yn cael eu gweithredu’n wahanol rhwng Awdurdodau Lleol;

-       Y data a ddefnyddir wrth gyfrifo’r elfen tai yn y Cyllid Cyfalaf Cyffredinol. 


Cyfarfod: 21/03/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - Sesiwn dystiolaeth 13

CELG(4)-10-13 – Papur 6

Shelter Cymru

 

·         Jennie Bibbings, Rheolwr Polisi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Shelter Cymru.

 


Cyfarfod: 21/03/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - Sesiwn dystiolaeth 12

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  Panel technegol tai

CELG(4)-10-13 – Papur 5

 

·         Naomi Alleyne, Cyfarwyddwr Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  

·         Sue Finch, Swyddog Polisi Tai,  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  

·         Kenyon Williams, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

3.2 Cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth am sut y caiff grant cyfleusterau i’r anabl ei ddyrannu.

 


Cyfarfod: 21/03/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - Sesiwn dystiolaeth 11

Awdurdodau Lleol

CELG(4)-10-13 - Papur 1(Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy)

CELG(4)-10-13 - Papur 2 (Cyngor Sir Penfro)

CELG(4)-10-13 - Papur 3 (Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot)

CELG(4)-10-13 – Papur 4 (Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen)

 

 

·         Ivor Jones, Rheolwr gwelliannau tai – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

·         Jim Stobbart, Rheolwr gwasanaeth cwsmeriaid (tai’r sector preifat) – Cyngor Sir Penfro  

·         Steve Kidwell, Prif swyddog adnewyddu tai, opsiynau tai a chymorth gofal cymunedol – Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

·         Gill Pratlett,  Cyd-bennaeth y Gwasanaeth integreiddio a gwelliannau (gwasanaethau oedolion) – Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen


 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan awdurdodau lleol.

 


Cyfarfod: 13/03/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - Sesiwn dystiolaeth 10

Tai Pawb

CELG(4)-09-13 – Papur 3

 

·         Emma Reeves-McAll, Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Tai Pawb.

 

4.2 Cytunodd y tyst i gyflwyno gwybodaeth ychwanegol am daliadau gwasanaeth a ganiateir.


Cyfarfod: 13/03/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - Sesiwn dystiolaeth 9

Swyddfa Archwilio Cymru

CELG(4)-09-13 – Papur 2

 

·         Steve Barry, Rheolwr Archwilio PerfformiadArdal Llywodraeth Leol

·         Nick Selwyn, Arweinydd Archwilio PerfformiadLlywodraeth Leol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Swyddfa Archwilio Cymru.


Cyfarfod: 13/03/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - Sesiwn dystiolaeth 8

Cartrefi Cymunedol Cymru

CELG(4)-09-13 – Papur 1

 

·         Sioned Hughes, Cartrefi Cymunedol Cymru, Cyfarwyddwr Polisi ac Adfywio

·         Nikki Cole, Pennaeth Datblygu, Cymdeithas Tai Wales & West 

·         Shirley Davies, Cyfarwyddwr Tai a Chymdogaethau, Cartrefi RCT

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Cartrefi Cymunedol Cymru.


Cyfarfod: 07/03/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - sesiwn dystiolaeth 7

Gofal a Thrwsio

CELG(4)-08-13 – Papur 3

 

·         Chris Jones, Prif Weithredwr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gofal a Thrwsio.


Cyfarfod: 07/03/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - sesiwn dystiolaeth 6

Age Cymru

CELG(4)-08-13 – Papur 2

 

·         Martyn Jones, Cynghorydd Polisi Cydraddoldeb

·         Wyn Jones, Rheolwr Gwybodaeth a Chyngor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Age Cymru.


Cyfarfod: 07/03/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - sesiwn dystiolaeth 5

Anabledd Cymru

CELG(4)-09-13 – Papur 1

 

·         Rhyan Berrigan, Swyddog Polisi

·         Miranda French, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Anabledd Cymru.


Cyfarfod: 27/02/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - sesiwn dystiolaeth 4

Nigel Appleton, Academydd

CELG(4)-07-13 – Papur 4

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/02/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - sesiwn dystiolaeth 2

Penaethiaid Iechyd yr Amgylchedd Cymru – Panel Technegol Tai

CELG(3)-07-13 – Papur 2

 

·         Jonathan Willis, Rheolwr Tai, Cyngor Sir Caerfyrddin

·         Owain Roberts, Rheolwr Tai Sector Preifat, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

·         Julian Pike, Rheolwr Adnewyddu Tai, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

·         Elen Probert, Prif Swyddog Tai, Cyngor Bro Morgannwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y tystion i ddarparu nodyn i’r Pwyllgor ar y broses o fonitro’r Dangosydd Perfformiad ledled Cymru a sut y gellid gwella’r broses hon.


Cyfarfod: 27/02/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - sesiwn dystiolaeth 1

Coleg y Therapyddion Galwedigaethol
CELG(3)-07-13 – Papur 1

 

·         Ruth Crowder, Swyddog Polisi

·         Helene Mars – Cynrychiolydd Cymru, Adran Arbenigol Coleg y Therapyddion Galwedigaethol - Tai

·         Neil Abraham – Cadeirydd Grŵp Cynghori Therapyddion Galwedigaethol Cymru Gyfan (COTAG)

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/02/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - sesiwn dystiolaeth 3

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

CELG(4)-07-13 – Papur 3

 

·         Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Comisiynydd i ddarparu nodyn ar yr hyn y gellir ei wneud i fynd i’r afael ag anghysondebau rhwng daliadaethau ac a oes angen cyflwyno un system o addasiadau sy’n berthnasol ledled Cymru ac ar draws daliadaethau.

4.2 Cytunodd y Comisiynydd i ddarparu i’r Pwyllgor yr ohebiaeth a gafodd yr oedd yn cyfeirio ati yn ei phapur.


Cyfarfod: 21/02/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - digwyddiad ymgysylltu

Bydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn cynnal digwyddiad ymgysylltu a fydd yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth amlinellu eu barn i aelodau’r Pwyllgor ar addasiadau yn y cartref.

Nodwch – nid yw’r digwyddiad hwn ar agor i’r cyhoedd.

 


Cyfarfod: 21/02/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref - sesiwn friffio

CELG(3)-06-13 : Papur preifat 3

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 97

Cofnodion:

4.1 Cynhaliwyd sesiwn friffio i’r Pwyllgor ynghylch addasiadau yn y cartref.


Cyfarfod: 06/02/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ymchwiliad i Addasiadau yn y Cartref - cytuno ar y dull o gynnal yr ymchwiliad

Papur ar ymchwiliad i addasiadau yn y cartref

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 100

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull o gynnal yr ymchwiliad. Awgrymodd yr Aelodau rhai tystion ychwanegol i’w cynnwys yn yr ymchwiliad a’r amserlen o dystiolaeth lafar.


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu