Cyfarfodydd

P-06-1370 Achub y ddarpariaeth mân anafiadau dros nos yn Ysbyty Nevill Hall yn y Fenni

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 29/01/2024 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 3)

3 P-06-1370 Achub y ddarpariaeth mân anafiadau dros nos yn Ysbyty Nevill Hall yn y Fenni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a nododd benderfyniad y Bwrdd Iechyd, gan nodi bod hyn i bob pwrpas yn dod â'r ddeiseb i ben yn naturiol. Cytunodd yr Aelodau i ddiolch i'r deisebwyr am eu hymgyrch gref, a'u geiriau caredig am y Pwyllgor, a chau'r ddeiseb.

 


Cyfarfod: 13/11/2023 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 3)

3 P-06-1370 Achub y ddarpariaeth mân anafiadau dros nos yn Ysbyty Nevill Hall yn y Fenni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Joel James AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

 

Mae'n adnabod y deisebydd.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i godi ymwybyddiaeth o’r ddeiseb, gofyn iddynt ei chynnwys fel rhan o’r ymatebion i’r ymgynghoriad a gofyn beth yw eu cynlluniau a’u hamserlen ar gyfer gwneud penderfyniadau ar ôl i’r ymgynghoriad cyhoeddus ddod i ben, sydd wedi'i ymestyn i 1 Rhagfyr.