Cyfarfodydd

Gwefru cerbydau trydan

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/02/2024 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4.1)

4.1 Gwefru Cerbydau Trydan

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Gwefru cerbydau trydan

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/06/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith - Strategaeth a chynllun gweithredu seilwaith gwefru cerbydau trydan Llywodraeth Cymru

NDM8281 Heledd Fychan (Canol De Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: ‘Strategaeth a chynllun gweithredu seilwaith gwefru cerbydau trydan Llywodraeth Cymru’, a osodwyd ar 28 Mawrth 2023.

Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 31 Mai 2023.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.14

NDM8281 Heledd Fychan (Canol De Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: ‘Strategaeth a chynllun gweithredu seilwaith gwefru cerbydau trydan Llywodraeth Cymru’, a osodwyd ar 28 Mawrth 2023.

Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 31 Mai 2023.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 24/05/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Gwefru Cerbydau Trydan

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/03/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 8)

8 Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar wefru cerbydau trydan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft, a chytuno arno, yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Gwefru cerbydau trydan - sesiwn dystiolaeth 3

Malcolm Bebbington, Pennaeth Strategaeth Systemau'r Dyfodol - SP Energy Networks

Benjamin Godfrey, Cyfarwyddwr Gweithredwr System Ddosbarthu - National Grid

Dr Neil Lewis, Rheolwr - Ynni Sir Gâr, a hefyd yn cynrychioli TrydaNi; Charge Place Wales Ltd, a Chlwb Ceir y Sector Ynni Cymunedol 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr SP Energy Networks, y Grid Cenedlaethol, ac Ynni Sir Gaerfyrddin, TrydaNi, Charge Place Wales Ltd, Clwb Ceir y Sector Ynni Cymunedol.

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 2)

2 Gwefru cerbydau trydan - sesiwn dystiolaeth 1

Dr Paul Bevan - Cymdeithas Cerbydau Trydan Cymru

Yr Athro Liana Cipcigan - y Ganolfan Ragoriaeth Cerbydau Trydan, Prifysgol Caerdydd

Olly Craughan, Pennaeth Cynaliadwyedd y DU - Grŵp DPD

David Wong, Uwch Reolwr Arloesedd a Thechnoleg - Grŵp Cerbydau Trydan Cymdeithas y Cynhyrchwyr a Masnachwyr Moduron

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Cerbydau Trydan Cymru, y Ganolfan Ragoriaeth Cerbydau Trydan ym Mhrifysgol Caerdydd, Grŵp DPD, a Grŵp Cerbydau Trydan y Gymdeithas y Gwneuthurwyr a Masnachwyr Moduron.

 

 

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 7)

Gwefru cerbydau trydan - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3, a 4.

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Gwefru cerbydau trydan - sesiwn dystiolaeth 2

Y Cynghorydd Andrew Morgan – Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Geoff Ogden, Prif Swyddog Cynllunio Trafnidiaeth a Datblygu - Trafnidiaeth Cymru

Roisin Willmott, Cyfarwyddwr Cymru a Gogledd Iwerddon a Planning Aid England – y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Morgan.

3.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Trafnidiaeth Cymru, a'r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol.

 

 


Cyfarfod: 07/12/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Gwefru cerbydau trydan

Dogfennau ategol: