Cyfarfodydd

Deintyddiaeth

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/09/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i'r Cadeirydd ynghylch yr argymhellion yn adroddiad y pwyllgor ar ei ymchwiliad i ddeintyddiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.8 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 21/09/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch yr argymhellion yn adroddiad y pwyllgor ar ei ymchwiliad i ddeintyddiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 21/06/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 8)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Deintyddiaeth

NDM8299 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ‘Deintyddiaeth’ a osodwyd ar 15 Chwefror 2023.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Mehefin 2023.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.19

NDM8299 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ‘Deintyddiaeth’ a osodwyd ar 15 Chwefror 2023.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Mehefin 2023.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 14/06/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 5)

Deintyddiaeth: Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor gyda Jane Dodds AS ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 09/03/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gymdeithas Ddeintyddol Prydain ynghylch Diwygio Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 02/02/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch deintyddiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.12 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 26/01/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2.)

2. Deintyddiaeth: adroddiad drafft

Papur 1 – Deintyddiaeth – cyhoeddi adroddiad

Papur 2 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/11/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Deintyddiaeth: sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Prif Swyddog Deintyddol.

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Andrew Dickenson, Prif Swyddog Deintyddol, Llywodraeth Cymru

Alex Slade, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol ac Iechyd Meddwl, Llywodraeth Cymru

 

Papur 2 - Tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Atebodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a swyddogion Llywodraeth Cymru gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

6.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhagor o fanylion am yr amcanion a osodwyd ar gyfer y byrddau iechyd o ran deintyddion a deintyddiaeth.

 


Cyfarfod: 17/11/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Deintyddiaeth - sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Therapyddion Deintyddol Prydain

Fiona Sandom, Cadeirydd, Cymdeithas Therapyddion Deintyddol Prydain

Mari Llewellyn Morgan, Cynrychiolydd Cymru, Cymdeithas Therapyddion Deintyddol Prydain

 

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Cyngor cyfreithiol

Papur 1 - Tystiolaeth gan Gymdeithas Therapyddion Deintyddol Prydain

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gymdeithas Therapyddion Deintyddol Prydain.

 


Cyfarfod: 19/10/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Deintyddiaeth - sesiwn dystiolaeth gydag Phrifysgol Caerdydd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yr Athro Ivor Chestnutt, Athro ac Ymgynghorydd Anrhydeddus Iechyd Deintyddol Cyhoeddus, Prifysgol Caerdydd

Anup Karki, Ymgynghorydd Iechyd Deintyddol Cyhoeddus, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Angela Jones, Cyfarwyddwr Dros Dro Iechyd a Llesiant, Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Papur 2 – Prifysgol Caerdydd

Papur 3 – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Prifysgol Caerdydd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.


Cyfarfod: 19/10/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Deintyddiaeth - sesiwn dystiolaeth gyda Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol a Phwyllgor Deintyddol Cymunedol Cymru

Vicki Jones, Cyfarwyddwr Clinigol Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Rob Davies, Cyfarwyddwr Deintyddol Cyswllt, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Ruwa Kadenhe, Cadeirydd Pwyllgor Deintyddol Lleol Bro Taf

Manolis Roditakis, Cadeirydd Pwyllgor Deintyddion Cymunedol Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Bro Taf Local Dental Committee

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol, Pwyllgor Deintyddol Lledol Bro Taf a Phwyllgor Deintyddol Cymunedol Cymru


Cyfarfod: 19/10/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

Deintyddiaeth: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.


Cyfarfod: 13/10/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Deintyddiaeth – sesiwn dystiolaeth gyda’r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant, Age Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Dr David Tuthill, Swyddog Cymru, Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Helen Twidle, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Age Cymru

Heléna Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

 

Papur 3 – Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Papur 4 – Age Cymru

Papur 5 – Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o’r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant ac Age Cymru, a chan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.


Cyfarfod: 13/10/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Deintyddiaeth – sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru a Chymdeithas Orthodontig Prydain

Russell Gidney, Cadeirydd, Pwyllgor Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Cymru, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru

Dan Cook, Is-gadeirydd, Pwyllgor Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Cymru, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru

Dr Ben Lewis, Cymdeithas Orthodontig Prydain

Dr Yvonne Jones, Cymdeithas Orthodontig Prydain

 

 

Briff ymchwil

Crynodeb Ymgysylltu: Adroddiad Astudiaeth Achos

Papur 1 – Cymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru

Papur 2 – Cymdeithas Orthodontig Prydain

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru a Chymdeithas Orthodontig Prydain.

2.2 Nododd Ben Lewis y byddai gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi yn y British Dental Journal yn nhymor yr hydref 2022 am y canlyniadau a ddeilliodd o arolwg cynhwysfawr a gynhaliwyd ynghylch gweithlu’r GIG, a oedd yn dangos ble yng Nghymru yr oedd darparwyr gwasanaethau orthodontig wedi’u lleoli. Cytunodd i anfon copi o’r wybodaeth at y Pwyllgor unwaith y byddai ar gael.

2.3 Cytunodd Dan Cook i ddarparu gwybodaeth am dâl cyfartalog deintyddion cyffredinol, gan gynnwys manylion ynghylch unrhyw wahaniaethau mewn cyflog sy’n bodoli ymhlith y rhai sy'n darparu gwasanaethau ar gyfer y GIG a'r rhai sy'n darparu gwasanaethau preifat.