Cyfarfodydd

Datgarboneiddio tai: datgarboneiddio'r sector tai preifat

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 25/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor - Datgarboneiddio'r sector tai preifat

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, ac yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd arno.


Cyfarfod: 07/12/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Datgarboneiddio cartrefi sy’n eiddo preifat yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/11/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5.2)

5.2 Datgarboneiddio cartrefi sy’n eiddo preifat yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 7)

Datgarboneiddio'r sector tai preifat – trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3 a 4.

 


Cyfarfod: 20/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Datgarboneiddio'r sector tai preifat – sesiwn dystiolaeth 5

David Adams, Ymgynghorydd Cynaliadwyedd - Cyngor Adeiladu Gwyrdd y DU

Gordon Brown MCIOB, Cadeirydd Pwyllgor Hwb Aelodau Cymru - Sefydliad Adeiladu Siartredig

Sam Rees, Uwch-swyddog Materion Cyhoeddus Cymru - Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig 

Andy Sutton, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Arloesi - Sero

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gyngor Adeiladau Gwyrdd y DU, y Sefydliad Adeiladu Siartredig, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, a Sero.

 


Cyfarfod: 20/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Datgarboneiddio’r sector tai preifat – sesiwn dystiolaeth 4

Dan Wilson Craw, Dirprwy Gyfarwyddwr - Generation Rent

Gavin Dick, Swyddog Polisi - Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl

Timothy Douglas, Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd - Property Mark

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Generation Rent, Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl, a Property Mark.

 


Cyfarfod: 20/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 2)

2 Datgarboneiddio'r sector tai preifat – sesiwn dystiolaeth 3

Paul Broadhead, Pennaeth Morgeisi a Thai - Cymdeithas y Cymdeithasau Adeiladu

Emma Harvey, Cyfarwyddwr Rhaglen - y Sefydliad Cyllid Gwyrdd

Matthew Jupp, Pennaeth, Polisi Morgeisi - UK Finance

Cenydd Rowlands, Cyfarwyddwr Eiddo - Banc Datblygu Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gymdeithas y Cymdeithasau Adeiladu, y Sefydliad Cyllid Gwyrdd, UK Finance, a Banc Datblygu Cymru.

 


Cyfarfod: 20/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Datgarboneiddio’r sector tai preifat

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Datgarboneiddio’r sector tai preifat - sesiwn dystiolaeth 1

Catherine May, Rheolwr Tyfu Tai Cymru – Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Andy Regan, Rheolwr Cenhadaeth, Cenhadaeth Dyfodol Cynaliadwy - NESTA

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Sefydliad Tai Siartredig Cymru a NESTA.

 


Cyfarfod: 05/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

Datgarboneiddio'r sector tai preifat - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd yn ystod sesiynau tystiolaeth 2 a 3.

 


Cyfarfod: 05/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 2)

2 Datgarboneiddio’r sector tai preifat - sesiwn dystiolaeth 1

Dr Donal Brown, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd -  Sustainable Design Collective Ltd

Rhiannon Hardiman, Ysgogwr Newid (Natur, Newid Hinsawdd a Datgarboneiddio), Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Christopher Jofeh, Cadeirydd - Grŵp Gweithredu Annibynnol Llywodraeth Cymru ar Ddatgarboneiddio Tai Presennol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sustainable Design Collective Ltd a Chadeirydd Grŵp Gweithredu Annibynnol Llywodraeth Cymru ar Ddatgarboneiddio Tai Presennol.

2.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, cafwyd datganiadau o fuddiant perthnasol gan Janet Finch-Saunders AS a Huw Irranca-Davies AS.