Cyfarfodydd

Cymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 06/07/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6)

6 Cymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: Trafod yr adroddiad drafft 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried gwelliannau y tu allan i'r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 23/06/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7)

7 Cymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip

Steffan Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Twristiaeth a Chwaraeon

Neil Welch, Pennaeth Chwaraeon

 

Papur briffio Ymchwil y Senedd

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 08/06/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gydag elusennau chwaraeon (2)

Gary Lewis, Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau, Urdd Gobaith Cymru

Emily Reynold, Cyfarwyddwr Rhaglenni Cenedlaethol, Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid

 

Ymateb i'r ymgynghoriad gan Urdd Gobaith Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1    Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Urdd Gobaith Cymru a'r Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid.

 


Cyfarfod: 08/06/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4)

Ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

Melitta McNarry, Sefydliad Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Chwaraeon Cymru, Prifysgol Cymru

Cofnodion:

4.1    Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Melitta McNarry, Athrofa Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Chwaraeon Cymru, Prifysgol Abertawe.

2.2    Cytunodd Melitta McNarry i ddarparu gwybodaeth ychwanegol sy'n berthnasol i'r sesiwn.

 


Cyfarfod: 08/06/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gydag elusennau chwaraeon (1)

Mark Lawrie, Prif Swyddog Gweithredol GemauStryd

Claire Lane, Cyfarwyddwr Cymru GemauStryd

Fiona Reid, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Anabledd Cymru

 

Briff Ymchwil

Canfyddiadau’r gwaith ymgysylltu

Ymateb i'r ymgynghoriad gan GemauStryd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1    Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr StreetGames a Chwaraeon Anabledd Cymru.

2.2    Cytunodd StreetGames i ddarparu gwybodaeth ychwanegol sy'n berthnasol i'r sesiwn.

 


Cyfarfod: 04/05/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Chwaraeon Cymru

Victoria Ward, Prif Swyddog Gweithredol

Matthew Williams, Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Chwaraeon Cymru.

 


Cyfarfod: 04/05/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gydag undebau chwaraeon (1)

Noel Mooney, Prif Swyddog Gweithredol, Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Aled Lewis, Pennaeth Datblygu Pêl-droed, Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Leshia Hawkins, Prif Swyddog Gweithredol, Criced Cymru

Mojeid Ilyas, Swyddog Datblygu Cymunedau Amrywiol, Criced Cymru

Geraint John, Cyfarwyddwr Cymunedol, Undeb Rygbi Cymru

Chris Munro, Arweinydd Datblygu Clybiau Cenedlaethol, Undeb Rygbi Cymru

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru

Ymateb i'r ymgynghoriad gan Criced Cymru

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Undeb Rygbi Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Criced Cymru, ac Undeb Rygbi Cymru.

 

2.2 Cytunodd y tri sefydliad i ddarparu gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â chyllid.

 


Cyfarfod: 04/05/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gydag undebau chwaraeon (2)

Fergus Feeney, Prif Swyddog Gweithredol, Nofio Cymru

Hanna Guise, Rheolwr Cenedlaethol Dysgu Nofio, Nofio Cymru

Phil John, Is-Gadeirydd, Pêl-fasged Cymru

Azeb Smalley, Cyfarwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Pêl-fasged Cymru

 

Ymateb i'r ymgynghoriad gan Nofio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Nofio Cymru a Phêl-fasged Cymru.

 

3.2 Cytunodd Pêl-fasged Cymru i rannu ymchwil y mae wedi'i chomisiynu i faterion trafnidiaeth a hygyrchedd.

 

3.3 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Nofio Cymru a Phêl-fasged Cymru gydag unrhyw gwestiynau nas cyrhaeddwyd.

 


Cyfarfod: 16/03/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gyda Chwaraeon Cymru

Brian Davies, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro

Owen Hathway, Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus

 

Briff ymchwil

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Chwaraeon Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Chwaraeon Cymru.

 

7.2 Cytunodd cynrychiolwyr Chwaraeon Cymru i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda rhagor o wybodaeth sy’n berthnasol i'r sesiwn.

 


Cyfarfod: 02/03/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 9)

9 Cymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: Trafod y dull o ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn perthynas â chanfyddiadau gwaith ymgysylltu’r Pwyllgor â phlant a phobl ifanc o ran blaenoriaethau’r Chweched Senedd.

 

9.2 Trafododd y Pwyllgor y dull a’r drefn ar gyfer ei waith ymgysylltu, a chytunodd arnynt.