Cyfarfodydd

Fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer organau, meinweoedd a chelloedd (ac eithrio embryonau a gametau)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer organau, meinweoedd a chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Fframwaith Cyffredin dros dro, a bod y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ragor o wybodaeth mewn perthynas â nifer o faterion yn ymwneud â’r Fframwaith hwn a’r Fframwaith Cyffredin dros dro ar Ddiogelwch ac Ansawdd Gwaed, a ystyriwyd o dan Eitem 5.2.