Cyfarfodydd

Rheoliadau Llygredd Amaethyddol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 08/06/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Adolygiad ynghylch Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/05/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Deiseb P-06-1312 Helpu i wella ansawdd dwr yn Afon Wysg drwy uwchraddio systemau carthffosiaeth yn nyffryn Wysg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/05/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Adolygiad o'r rheoliadau ar lygredd amaethyddol

Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Victoria Jones, Pennaeth Amaethyddiaeth, Is-adran Datblygu Cynaliadwy, Llywodraeth Cymru

Eifiona Williams, Pennaeth Dŵr, Llywodraeth Cymru

Andrew Chambers, Arweinydd Tîm Datblygu Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, a swyddogion o Lywodraeth Cymru gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor


Cyfarfod: 09/12/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/11/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 - Sefydliadau amgylcheddol

Rachel Sharp, Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Creighton Harvey, Ymddiriedolwr Annibynnol, Afonydd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y tystion o sefydliadau amgylcheddol gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

4.2 Cytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at y tystion i ofyn am atebion ysgrifenedig i gwestiynau na chyrhaeddwyd


Cyfarfod: 25/11/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 - Undebau ffermio

Gareth Parry, Uwch-swyddog Polisi a Chyfathrebu, Undeb Amaethwyr Cymru

Aled Jones, Dirprwy Lywydd, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion o’r undebau ffermio gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 30/09/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021

Martin Cox, Pennaeth Gweithrediadau Gogledd-ddwyrain Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru

Robert (Bob) Vaughan, Rheolwr Tir Cynaliadwy, Cyfoeth Naturiol Cymru

Dogfennau ategol:

  • Papur Briffio

Cofnodion:

3.1 Atebodd Martin Cox a Robert (Bob) Vaughan o Cyfoeth Naturiol Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor