Cyfarfodydd

P-06-1170 Adolygiad annibynnol di-oed o'r broses ddethol Haen 1 a Haen 2 yn Uwch-gynghrair Menywod Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 20/09/2021 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 3)

3 P-06-1170 Adolygiad annibynnol di-oed o'r broses ddethol Haen 1 a Haen 2 yn Uwch-gynghrair Menywod Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Luke Fletcher AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Llofnododd y datganiad barn a aeth i'r Senedd ar y mater hwn.

 

Datganodd Jack Sargeant AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae’n aelod o fwrdd un o’r clybiau yn Uwch Gynghrair Cymru.

 

Cytunodd y Pwyllgor i:

  • gydnabod rhwystredigaeth y deisebydd ynglŷn â’r broses ar diffyg tryloywder mewn perthynas â chyhoeddi'r matrics sgorio a oedd yn sail i broses ddethol Cymdeithas Bêl-droed Cymru.
  • nodi eu siom â phroses ailstrwythuro Cymdeithas Bêl-droed Cymru.
  • nodi rhwystredigaeth y Pwyllgor ac nad oedd unrhyw beth arall y gallai ei wneud, yn anffodus. Gan hynny, roedd yn rhaid cau’r ddeiseb a diolch i’r deisebydd am dynnu sylw at ei phryderon.

 

 


Cyfarfod: 16/07/2021 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 3)

3 P-06-1170 Adolygiad annibynnol di-oed o'r broses ddethol Haen 1 a Haen 2 yn Uwch-gynghrair Menywod Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Luke Fletcher AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

 

Mae'n gyd-gyflwynydd ar ddatganiad barn perthnasol. 

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a Chymdeithas Bêl-droed Cymru i ofyn am eu barn ar y materion a godir yn y ddeiseb.