Cyfarfodydd

Cydsyniad Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau perthnasol yn unol â'r Protocol rhwng Llywodraeth Cymru a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - hysbysiad ynghylch rheoliadau a osodir gerbron Senedd y DU

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 PS(5)001 - Rheoliadau Cytundeb Amaeth Sefydliad Masnach y Byd (Cymorth Domestig) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 66 – Datganiad ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'i fod wedi'i osod yn unol â'r Protocol rhwng Llywodraeth Cymru a'r Pwyllgor ar graffu ar reoliadau sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd.

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Datganiadau ysgrifenedig o dan y protocol rhwng Llywodraeth Cymru a'r Pwyllgor.