Cyfarfodydd

SL(5)715 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, De Affrica) (Cymru) 2020

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/01/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, De Affrica) (Cymru) 2020

NDM7535 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, De Affrica) (Cymru) 2020 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 29 Rhagfyr 2020.

Dogfennau Ategol

Memorandwm Esboniadol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.59

NDM7535 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, De Affrica) (Cymru) 2020 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 29 Rhagfyr 2020.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 12/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, De Affrica) (Cymru) 2020

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 4

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y rheoliadau.

 

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 SL(5)715 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, De Affrica) (Cymru) 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 23 – Adroddiad

CLA(5)-01-21 – Papur 24 – Rheoliadau

CLA(5)-01-21 – Papur 25 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-01-21 – Papur 26 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 23 Rhagfyr 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 27 – Datganiad ysgrifenedig, 23 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.