Cyfarfodydd

SL(5)659 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2020

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2021

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dydd Llun 8 Chwefror fel terfyn amser adrodd i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar y rheoliadau. 

 

 


Cyfarfod: 08/12/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2020 - Gohiriwyd

NDM7499 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2020 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 12 Tachwedd 2020.

Dogfennau Ategol

Memorandwm Esboniadol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon

 


Cyfarfod: 30/11/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2020 – 11 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 SL(5)659 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2020

CLA(5)-34-20 – Papur 10 – Adroddiad

CLA(5)-34-20 – Papur 11 – Gorchymyn

CLA(5)-34-20 – Papur 12 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-34-20 – Papur 13 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 11 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwynt adrodd a nodwyd.