Cyfarfodydd

WS-30C(5)197 - Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2020

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 08/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth â Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-08-21 – Papur 34 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 2 Rhagfyr 2020

CLA(5)-08-21 – Papur 35 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 17 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 09/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 WS-30C(5)197 - Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2020

CLA(5)-32-20 – Papur 30 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-32-20 – Papur 31 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwadau. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig i dynnu sylw at y datganiad ysgrifenedig a'r rheoliadau cysylltiedig.