Cyfarfodydd

SICM(5)34 - Rheoliadau Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygiadau etc) (Ymadael â’r UE) 2020

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 SICM(5)34 - Rheoliadau Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygiadau etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 59 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-31-20 – Papur 60 – Rheoliadau

CLA(5)-31-20 – Papur 61 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-31-20 – Papur 62 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 22 Hydref 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 63 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-31-20 – Papur 64 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a’r sylwadau.