Cyfarfodydd

SICM(5)30 - Rheoliadau Gofal Iechyd Cilyddol a Thrawsffiniol (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2020

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/10/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 SICM(5)30 - Rheoliadau Gofal Iechyd Cilyddol a Thrawsffiniol (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2020

CLA(5)-30-20 – Papur 25 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-30-20 – Papur 26 – Rheoliadau

CLA(5)-30-20 – Papur 27 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-30-20 – Papur 28 – Llythyr oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 2 Hydref 2020

CLA(5)-30-20 – Papur 29 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-30-20 – Papur 30 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a’r sylwadau cysylltiedig. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog i fynegi pryder na fyddai Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynnig i gynnal dadl ynghylch y Memorandwm.

 


Cyfarfod: 14/10/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol - Rheoliadau Gofal Iechyd Cilyddol a Thrawsffiniol (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.