Cyfarfodydd

SL(5)623 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) 2020

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) 2020

CLA(5)-32-20 – Papur 37 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 3 Tachwedd 2020

CLA(5)-32-20 – Papur 38 – Llythyr at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 22 Hydref 2020

CLA(5)-32-20 – Papur 39 – Ymateb Llywodraeth Cymru

CLA(5)-32-20 – Papur 40 - Adroddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu llythyr pellach at y Gweinidog ynghylch gwaith cyffredinol y Pwyllgor o ystyried y Rheoliadau.

 


Cyfarfod: 19/10/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 SL(5)623 – Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) 2020

CLA(5)-30-20 – Papur 51 – Adroddiad

CLA(5)-30-20 – Papur 52 – Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad pellach mewn perthynas â’r pwyntiau adrodd gwreiddiol.

 


Cyfarfod: 12/10/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd mewn perthynas â Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.a. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd mewn perthynas â Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) 2020.

 


Cyfarfod: 12/10/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 SL(5)623 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) 2020

CLA(5)-29-20 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(5)-29-20 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-29-20 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-29-20 – Papur 7 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 28 Medi 2020

CLA(5)-29-20 – Papur 8 – Datganiad ysgrifenedig, 28 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.