Cyfarfodydd

P-05-1027 Caniatáu clybiau pêl-droed domestig Cymru i chwarae gemau cyfeillgar, a chaniatáu cefnogwyr i fynd i'r gemau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/01/2021 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-1027 Caniatáu clybiau pêl-droed domestig Cymru i chwarae gemau cyfeillgar, a chaniatáu cefnogwyr i fynd i’r gemau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Jack Sargeant AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae’n aelod o fwrdd clwb pêl-droed yng Nghymru.

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a ddaeth i law a chytunodd, yn sgil y cynnydd yn lefel rhybudd coronafeirws i lefel 4, i gadw golwg fanwl ar y ddeiseb.

 


Cyfarfod: 13/10/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-1027 Caniatáu clybiau pêl-droed domestig Cymru i chwarae gemau cyfeillgar, a chaniatáu cefnogwyr i fynd i'r gemau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Jack Sargeant y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

 

Mae'n aelod o fwrdd clwb pêl-droed yng Nghymru.

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y canlynol:

  • Cymdeithas Bêl-droed Cymru i ofyn ei barn ar y materion a godwyd gan y ddeiseb a gwybodaeth am y sefyllfa ddiweddaraf o ran pêl-droed domestig yng Nghymru, gan gynnwys y trafodaethau sy'n digwydd yn eu gweithgorau gyda chlybiau, y posibiliadau i gefnogwyr fod yn bresennol mewn gemau yn ddiogel, a hyfywedd ariannol parhaus cynghreiriau a chlybiau; ac at
  • y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon i ofyn am fanylion canlyniad y digwyddiadau prawf y cyfeiriwyd atynt yn ei ohebiaeth flaenorol, am sail wyddonol y cyfyngiadau cyfredol ar gefnogwyr yn mynychu digwyddiadau chwaraeon, yr ystyriaeth sy’n cael ei rhoi i gyllid ar gyfer clybiau domestig, a gofyn am roi rhagor o ystyriaeth i ganiatáu rhai gwylwyr i fod yn bresennol mewn gemau pêl-droed os gellir gwneud hyn wrth gadw pellter cymdeithasol.