Cyfarfodydd

Pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus?

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 08/12/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5)

5 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: ‘Ar gof a chadw? Adroddiad ar bwy sy’n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus’

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i bwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth

 

Penderfynodd y Pwyllgor ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yn ei gwahodd i gyflwyno ymateb ysgrifenedig i'r ymchwiliad i gerfluniau.

 

Penderfynodd y Pwyllgor hefyd ysgrifennu at Gymdeithas Bêl-droed Cymru, Chwaraeon Cymru ac Undeb Rygbi Cymru i holi a ydynt erioed wedi ystyried coffáu chwaraewyr y tu allan i feysydd chwaraeon ac, os felly, pa brotocolau – os o gwbl – sy'n sail i unrhyw benderfyniad i wneud hynny.

 

 

 

 


Cyfarfod: 26/11/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus?

Yr Athro Martin Johnes, Prifysgol Abertawe

Dr Simon John, Prifysgol Abertawe

Abu-Bakr Madden Al-Shabazz

 

 

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus gan:

 

Yr Athro Martin Johnes, Prifysgol Abertawe

Dr Simon John, Prifysgol Abertawe 

Abu-Bakr Madden Al-Shabazz

 


Cyfarfod: 05/11/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus? Ystyried y camau nesaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer clywed tystiolaeth lafar ac ysgrifennu adroddiad.

 


Cyfarfod: 05/08/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Ymchwiliad i henebion cyhoeddus: Y Cylch Gorchwyl Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Awgrymodd yr aelodau welliannau a chytunwyd i gymeradwyo drafft terfynol y cylch gorchwyl trwy ohebiaeth.