Cyfarfodydd

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Masnach 2020

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch gwelliannau i’r Bil Masnach - 10 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Diwygiadau i Fil Masnach y DU

CLA(5)-06-21 – Papur 27 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 10 Chwefror 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch memorandwm cydsyniad deddfwriaethol ar gyfer y Bil Masnach - 11 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach - diweddariad

CLA(5)-02-21 – Papur 48 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

CLA(5)-02-21 – Papur 49 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 11 Ionawr 2021

CLA(5)-02-21 – Papur 50 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 13 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol a'r ohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol mewn perthynas â’r Bil Masnach.

 


Cyfarfod: 12/01/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach

NDM7541 Jeremy Miles (Castell-nedd)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Masnach, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 2 Ebrill 2020, 4 Tachwedd 2020, a 11 Ionawr 2021 yn y drefn honno, yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Masnach y DU (Saesneg yn unig)

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (rhif 2)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.28

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7541 Jeremy Miles (Castell-nedd)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Masnach, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 2 Ebrill 2020, 4 Tachwedd 2020 a 11 Ionawr 2021 yn y drefn honno, yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Masnach y DU (Saesneg yn unig)

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

0

9

52

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 16)

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach - Gohiriwyd

NDM7515 Jeremy Miles (Castell-nedd)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Masnach, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 2 Ebrill 2020 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Masnach (Saesneg yn unig)

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon


Cyfarfod: 30/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol ar y Bil Masnach - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-35-20 – Papur 25 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru ar y Bil Masnach a chytunodd arno.  Nododd y Pwyllgor y byddai’r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol.

 


Cyfarfod: 19/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Bil Masnach 2020: Cydsyniad deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau eu dull ar gyfer adrodd ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol a chytunwyd arno.

 


Cyfarfod: 12/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 1: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Bil Masnach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 09/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Masnach

CLA(5)-32-20 – Papur 46 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

CLA(5)-32-20 – Papur 47 – Nodyn Cyngor Cyfreithio

CLA(5)-32-20 – Papur 48 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 11 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol mewn perthynas â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Masnach, a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 05/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 8: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog dros Bontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch Bil Masnach 2020: Cydsyniad Deddfwriaethol - 3 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 24/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Bil Masnach y DU 2020: Cydsyniad Deddfwriaethol - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi’r adroddiad yn amodol ar newidiadau.


Cyfarfod: 21/09/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach.

CLA(5)-25-20 – Papur 39 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 11 Medi 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 40 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at yr Arglwydd Lefarydd, 11 Medi 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 41 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach, 11 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol. At hynny, nododd y Pwyllgor y llythyrau gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at yr Arglwydd Lefarydd a’r Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach.

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

11 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-22-20 – Papur 29 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Masnach, a chytunodd arno yn amodol ar fân ddiwygiadau. Nododd y Pwyllgor fod y dyddiad cau ar gyfer adrodd wedi'i ymestyn ac y byddai ei adroddiad yn cael ei osod maes o law.

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 60

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymestyn y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol i 1 Hydref ar gyfer y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Masnach - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-20-20 – Papur 21 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft a chytunodd i drafod drafft diwygiedig mewn cyfarfod yn y dyfodol.  Yn ogystal, nododd y Pwyllgor fod y Cadeirydd wedi ysgrifennu llythyr ar y cyd â Chadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Pwyllgor Busnes i ofyn am estyniad i'r dyddiad cau ar gyfer adrodd, oherwydd yr oedi i amserlen seneddol Bil Masnach y DU.

 


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

11 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Masnach - trafod yr ohebiaeth â’r Gweinidog

CLA(5)-17-20 – Papur 19 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 29 Mai 2020

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Bil Masnach, a chytunodd y byddai’n trafod yr adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeiryddion y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 71

Cofnodion:

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymestyn y dyddiad cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm ar y Bil Masnach i 2 Gorffennaf.

 

 


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Masnach 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol i ofyn am ragor o wybodaeth am y Bil Masnach.

 


Cyfarfod: 28/04/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach - dull o gynnal gwaith craffu

CLA(5)-12-20 – Papur 24 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(5)-12-20 – Papur 25 – Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ddull o graffu ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru ynghylch Bil Masnach Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 


Cyfarfod: 17/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Y Bil Masnach

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 85

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd mewn egwyddor i gyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau ar gyfer adrodd yn ôl ddydd Iau 4 Mehefin. Mae hyn yn amodol ar gytundeb y Pwyllgor Busnes o ran amserlen ar gyfer busnes pwyllgorau.