Cyfarfodydd

Gwella ffordd yr A465 Rhan 2

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 28/09/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Gwella Ffordd yr A465 – Adran 2 Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 28/09/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwella Ffordd yr A465 – Adran 2 Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

PAC(5)-17-20 Papur 2 – Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru

PAC(5)-17-20 Papur 3 – Papur gan Lywodraeth Cymru

 

Andrew Slade - Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol, Llywodraeth Cymru

Simon Jones – Cyfarwyddwr Seilwaith yr Economi, Llywodraeth Cymru

Andy Falleyn – Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyflenwi Seilwaith, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Holodd y Pwyllgor y tystion ar wella ffordd yr A465 – Adran 2.

4.2 Cytunodd Llywodraeth Cymru i anfon manylion pellach am nifer o faterion a godwyd.

 


Cyfarfod: 16/03/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Gwella Ffordd A465 Adran 2: Sesiwn friffio gan Swyddfa Archwilio Cymru

Papur Briffio

PAC(5)-10-20 Papur 4 – Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: A465 Rhan 2 – Canfyddiadau Interim

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Swyddfa Archwilio Cymru cyn y sesiwn dystiolaeth sydd ar ddod gyda Llywodraeth Cymru.