Cyfarfodydd

Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft: Trafod yr adroddiad drafft

Papurau ategol:

FIN(5)-08-21 P3 - Adroddiad drafft ar y trafodaethau ynghylch yr ymgynghoriad ar y Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft

FIN(5)-08-21 P4 - Bil Archwiliad Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft

FIN(5)-08-21 P5 - Nodiadau Esboniadol

FIN(5)-08-21 P6 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 16/12/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft: Trafod yr ymatebion i'r ymgynghoriad

Papurau ategol:

FIN(5)-25-20 P5 - Papur clawr: Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft

FIN(5)-25-20 P6 - Llyfryn ymgynghori

FIN(5)-25-20 P7 - Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad

FIN(5)-25-20 P8 - Pryderon Llywodraeth Cymru

FIN(5)-25-20 P9 - Ymateb Archwilio Cymru i bryderon Llywodraeth Cymru

FIN(5)-25-20 P10 - Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) Drafft

FIN(5)-25-20 P11 - Llythyr gan Bennaeth y Gyfraith a Moeseg, Archwilio Cymru - 7 Chwefror 2020

FIN(5)-25-20 P12 - Sut mae amcangyfrifon Archwilio Cymru wedi newid dros amser

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dogfennau sy'n ymwneud â’r Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft.