Cyfarfodydd

Ymchwiliad i’r achos busnes dros Un Corff Amgylcheddol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 13/06/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar Un Corff Amgylcheddol

NDM5008 Dafydd Elis-Thomas (Dwyfor Meirionnydd)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar ei Ymchwiliad ar yr achos busnes dros un corff amgylcheddol a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Ebrill 2012.

 

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru ar 1 Mehefin 2012

 

Dogfennau Ategol:

Adroddiad gan y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14:50.

 

NDM5008 Dafydd Elis-Thomas (Dwyfor Meirionnydd)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar ei Ymchwiliad ar yr achos busnes dros un corff amgylcheddol a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Ebrill 2012.

 

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru ar 1 Mehefin 2012

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 29/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Ymchwiliad i'r achos busnes dros un corff amgylcheddol - Llythyr drafft at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Cofnodion:

3.1     Cytunodd y Pwyllgor ar gynnwys ei lythyr at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, ac y dylai fod ar ffurf llythyr cefndir ac adroddiad fel atodiad. Cytunodd y Pwyllgor hefyd y dylai’r adroddiad gael ei osod gerbron y Cynulliad.


Cyfarfod: 21/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i'r achos busnes dros un corff amgylcheddol - Llythyr drafft i Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y llythyr drafft, a chytunodd i ystyried fersiwn diwygiedig yn ystod ei gyfarfod nesaf.


Cyfarfod: 01/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i'r achos busnes dros un corff amgylcheddol - gwybodaeth ychwanegol gan Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

E&S(4)-09-12 papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy.

 


Cyfarfod: 01/02/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i'r achos busnes dros un corff amgylcheddol - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gydffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd (Confor)

E&S(4)-06-12 papur 2

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i'r achos busnes dros un corff amgylcheddol - tystiolaeth gan Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

E&S(4)-06-12 papur 1

John Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Matthew Quinn, Cyfarwyddwr, yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy  

Dave Clarke, Cynghorwr Technegol, Dyfodol Cynaliadwy

Nigel Reader, Ymgynghorydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Gweinidog yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a’i swyddogion gwestiynau gan Aelodau’r Cynulliad am yr achos busnes dros un corff amgylcheddol.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog i geisio ymateb ysgrifenedig i’r cwestiynau na chawsant eu gofyn yn ystod y sesiwn dystiolaeth.


Cyfarfod: 01/02/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i'r achos busnes dros un corff amgylcheddol - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a ddaeth i law fel rhan o’r ymchwiliad i’r achos busnes dros un corff amgylcheddol.


Cyfarfod: 01/02/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i'r achos busnes dros un corff amgylcheddol - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Blanhigfeydd Maelor Cyf

E&S(4)-06-12 papur 3

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/01/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i'r achos busnes dros un corff amgylcheddol - tystiolaeth lafar

Craig Mitchell, Swyddog Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Louise Fradd, Cyfarwyddwr Strategol yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Aled Davies, Pennaeth Gwasanaeth Rheoleiddio (Cynllunio, Trafnidiaeth a Gwarchod y Cyhoedd), Cyngor Gwynedd

 

          E&S(4)-05-12 papur 4

 

 

Aneurin Phillips, Prif Weithredwr, Awdurdod y Parciau Cenedlaethol

Emyr Williams, Cyfarwyddwr Rheoli Tir, Awdurdod y Parciau Cenedlaethol

          E&S(4)-05-12 papur 5

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu’r tyst yn ymateb i gwestiynau’r Pwyllgor am yr achos busnes dros un corff amgylcheddol.

 


Cyfarfod: 26/01/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i'r achos busnes dros un corff amgylcheddol - tystiolaeth lafar

Nigel Annett, Rheolwr Gyfarwyddwr, Dŵr Cymru

Tony Harrington, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd, Dŵr Cymru

          E&S(4)-05-12 papur 3

 

Kath McNulty, Rheolwr Cenedlaethol Cymru, Cydffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd

 

Mike Harvey, Cyfarwyddwr, Planhigfeydd Coedwig Maelor Cyf.

Alice MacLeod, Rheolwr Technegol, Planhigfeydd Coedwig Maelor Cyf.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r tyst yn ymateb i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor am yr achos busnes dros un corff amgylcheddol.

 


Cyfarfod: 26/01/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i'r achos busnes dros un corff amgylcheddol - tystiolaeth lafar

13:00 – 13:30

Morgan Parry, Cadeirydd, Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Keith Davies, Pennaeth Cynllunio Strategol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru

E&S(4)-05-12 papur 1

 

13:30 – 14:00

Trefor Owen, Cyfarwyddwr, Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Jon Owen Jones, Cadeirydd, Comisiwn Coedwigaeth Cymru

          E&S(4)-05-12 papur 2

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ymateb i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor am yr achos busnes dros un corff amgylcheddol.

 

2.2 Gohiriwyd y cyfarfod o dan Reol Sefydlog 17.47 hyd nes y cafwyd datrysiad i broblem dechnegol.


Cyfarfod: 26/01/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i'r achos busnes dros un corff amgylcheddol

Chris Mills, Cyfarwyddwr, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

Kevin Ingram, Rheolwr Cyllid, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

 

          E&S(4)-04-12 papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu’r tystion yn ymateb i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor am yr achos busnes dros un corff amgylcheddol.


Cyfarfod: 18/01/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Ymchwiliad i’r achos busnes dros Un Corff Amgylcheddol - Sesiwn friffio breifat gyda chynghorwyr arbenigol

Yr Athro Terry Marsden, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Robert Lee, Prifysgol Caerdydd

Cofnodion:

3.1 Cafodd Aelodau’r Pwyllgor eu briffio gan yr Athro Robert Lee a’r Athro Terry Marsden ar yr achos busnes dros gael un corff amgylcheddol i Gymru.


Cyfarfod: 18/01/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Ymchwiliad i’r achos busnes dros Un Corff Amgylcheddol - Tystiolaeth gan sefydliadau ffermio a chefn gwlad

Bernard Llewellyn, Cadeirydd Bwrdd Materion Gwledig NFU Cymru

Dafydd Jarrett, Cyngorydd Polisi Ffermydd NFU Cymru

Rhian A Nowell-Phillips, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Amaethyddol, Undeb Amaethwyr Cymru

Ben Underwood, Cyfarwyddwr Cymru, Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

Cofnodion:

4.1 Bu’r tystion yn ymateb i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor ar yr achos busnes dros gael un corff amgylcheddol i Gymru.


Cyfarfod: 12/01/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ymchwiliad i’r achos busnes ar gyfer yr un corff amgylcheddol - cytuno ar y cylch gorchwyl a phenodi cynghorwyr arbenigol

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad i’r achos busnes ar gyfer yr un corff amgylcheddol.

 

7.2 Cytunodd y Pwyllgor i benodi yr Athro Terry Marsden a’r Athro Robert Lee fel cynghorwyr arbenigol i gynorthwyo â’r ymchwiliad. Wrth wneud hynny, nododd Antoinette Sandbach y byddai’n well ganddi petai’r Pwyllgor yn gallu dewis o ystod ehangach o ymgeiswyr.