Cyfarfodydd

WS-30C(5)151 - Rheoliadau Hylendid Bwyd Penodol (Rheoliad (CE) Rhif 853/2004) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 WS-30C(5)151 - Rheoliadau Hylendid Bwyd Penodol (Rheoliad (CE) Rhif 853/2004) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-25-19 – Papur 6 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-25-19 – Papur 7 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.