Cyfarfodydd

SL(5)435 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2019

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 SL(5)435 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2019

CLA(5)-25-19 – Papur 5 – Adroddiad diwygiedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad diwygiedig ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 SL(5)435 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-24-19 – Papur 13 – Gorchymyn

CLA(5)-24-19 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-24-19 – Papur 15 – Llythyr gan Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 19 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i aros am ymateb y Llywodraeth cyn cyflwyno adroddiad i’r Cynulliad.