Cyfarfodydd

P-05-902 Iechyd Meddwl Tadau (Iechyd Meddwl Tadau Newydd)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 25/02/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-902 Iechyd Meddwl Tadau (Iechyd Meddwl Tadau Newydd)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor fod gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol yn cael eu hystyried yn flaenoriaeth allweddol yn y Cynllun Cyflenwi Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, sy’n cynnwys gwaith yn ymwneud â chefnogi tadau. Gan fod y deisebydd yn fodlon â’r cynnydd a wnaed, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb a diolchodd i’r deisebydd am gyflwyno’r mater.

 


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-902 Iechyd Meddwl Tadau (Iechyd Meddwl Tadau Newydd)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth bellach a chytunodd i aros am gyhoeddiad Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – cynllun cyflawni 2019 i 2022 yn ddiweddarach eleni, ac i ofyn am safbwyntiau’r deisebydd mewn perthynas â’i gynnwys yr adeg honno.

 

 


Cyfarfod: 01/10/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-902 Iechyd Meddwl Tadau (Iechyd Meddwl Tadau Newydd)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu yn ôl at y Gweinidog i ofyn am ymateb i awgrym y deisebydd y dylai tadau newydd gael, neu gael cynnig, asesiad o’u hanghenion iechyd meddwl a chymorth fel rhan o wasanaethau iechyd meddwl amenedigol.