Cyfarfodydd

WS-30C(5)135 - Rheoliadau REACH etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 3) 2019

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 01/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 WS-30C(5)135 - Rheoliadau REACH etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 3) 2019

CLA(5)-21-19 – Papur 10 – Datganiad

CLA(5)-21-19 - Papur 11 - Sylwebaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Datganiad a'r Sylwebaeth, ac roedd yn fodlon.