Cyfarfodydd

Ymchwiliad i Addysg Heblaw yn yr Ysgol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/03/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Addysg Heblaw yn yr Ysgol - sesiwn dystiolaeth 7 - WEDI'I OHIRIO


Cyfarfod: 05/03/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Addysg Heblaw yn yr Ysgol – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau tystiolaeth.

 


Cyfarfod: 05/03/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Addysg Heblaw yn yr Ysgol - sesiwn dystiolaeth 6


Y Samariaid a Mind Cymru

 

Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, y Samariaid

Liz Williams, Swyddog Polisi a Chyfathrebu, y Samariaid

Dr Ian Johnson, Rheolwr, Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Mind Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Samariaid a Mind Cymru.

 


Cyfarfod: 05/03/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Addysg Heblaw yn yr Ysgol - sesiwn dystiolaeth 5

 

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

 

Sharon Davies, Pennaeth Dysgu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac yn cynrychioli Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

Nick Williams, Cyfarwyddwr Addysg, Cyngor Dinas a Sir Abertawe ac yn cynrychioli Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

David Hopkins, Pennaeth Addysg Dros Dro - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

2.2 Oherwydd cyfyngiadau amser, cytunwyd y byddai'r cwestiynau nas gofynnwyd yn cael eu hanfon am ymateb ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Addysg Heblaw yn yr Ysgol – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau.

 


Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Addysg Heblaw yn yr Ysgol – sesiwn dystiolaeth 4

Cynrychiolwyr o undebau athrawon

 

Mairead Canavan – Ysgrifennydd Rhanbarth Bro Morgannwg ac aelod o Weithrediaeth yr NEU

Tim Cox – Swyddog Polisi a Gwaith Achos Cymru, Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau (NASUWT)

Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol - Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan undebau’r athrawon.

4.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dilwyn Roberts-Young o UCAC, nid oedd neb yn bresennol yn ei le. Neil Foden, Ysgrifennydd Dosbarth Gwynedd – roedd cynrychiolydd o’r Undeb Addysg Cenedlaethol yn bresennol yn lle Mairead Canavan.

 


Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Addysg Heblaw yn yr Ysgol – sesiwn dystiolaeth 3

Estyn

 

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol - Estyn

Dyfrig Ellis, Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Estyn

Denise Wade, Arolygydd Ei Mawrhydi - Estyn

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Estyn.

 


Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Addysg Heblaw yn yr Ysgol – sesiwn dystiolaeth 2

Comisiynydd Plant Cymru

 

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru (trwy gynhadledd fideo)

Jane Houston, Cynghorydd Polisi - Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru (trwy gynhadledd fideo)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Plant Cymru.

2.2 Oherwydd cyfyngiadau amser, cytunwyd y byddai'r cwestiynau heb eu gofyn yn cael eu hanfon at y Comisiynydd Plant i gael ymateb ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 22/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Ymchwiliad i addysg heblaw yn yr ysgol - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth o'r sesiwn a'r sesiwn gyda Cymw 6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth o'r sesiwn a'r sesiwn gyda Cymwysterau Cymru.ysterau Cymru.


Cyfarfod: 22/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Addysg heblaw yn yr ysgol - Sesiwn dystiolaeth 1

Ann Keane, Cyn-gadeirydd grŵp gorchwyl a gorffen EOTAS Llywodraeth Cymru (daeth y grŵp i ben ar ddechrau 2017)

Yr Athro Brett Pugh, Cadeirydd grŵp cyflawni Llywodraeth Cymru ar gyfer EOTAS (y grŵp presennol)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ann Keane a'r Athro Brett Pugh.

 


Cyfarfod: 28/11/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 1)

1 Ymchwiliad i Addysg Heblaw yn yr Ysgol - gweithgareddau ymgysylltu

Fel rhan o'i ymchwiliad i Addysg Heblaw am yr Ysgol, bydd y Pwyllgor yn cynnal ymweliadau ledled Cymru.

Bydd yr Aelodau'n cael cyfle i siarad yn uniongyrchol â disgyblion a rhieni i gael dealltwriaeth o'u profiadau o addysg y tu allan i'w hysgol brif ffrwd.

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Daeth disgyblion a rhieni Ysgolion ACT, Caerdydd, darpariaeth Amgen y Bont, Pen-y-bont ar Ogwr a Chanolfannau Llechen Las, Caernarfon i gwrdd â’r Aelodau. Cawsant gyfle i drafod addysg y tu allan i ysgolion prif ffrwd a’u profiadau nhw yn y cyswllt hwn.


Cyfarfod: 24/10/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i Addysg Heblaw yn yr Ysgol - trafod y dull casglu tystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dull casglu tystiolaeth. Cytunodd yr aelodau i ymweld â thair Uned Cyfeirio Disgyblion/darparwr gwasanaethau addysg heblaw yn yr ysgol, i siarad â phobl ifanc, staff a rhieni/gofalwyr.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor ar restr y tystion ar gyfer sesiynau tystiolaeth lafar, i ddechrau ym mis Ionawr 2020.

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Addysg - Y wybodaeth ddiweddaraf am Addysg heblaw yn yr Ysgol: Fframwaith Gweithredu (EOTAS)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - Addysg gartref ddewisol - y wybodaeth ddiweddaraf

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg – y wybodaeth ddiweddaraf am y camau gweithredu yn y Fframwaith Gweithredu ar addysg heblaw hynny yn yr ysgol

Dogfennau ategol:


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu