Cyfarfodydd

P-05-867 Gwneud Murlun ‘Cofiwch Dryweryn' yn dirnod Cymreig dynodedig

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 05/11/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-867 Gwneud Murlun ‘Cofiwch Dryweryn' yn dirnod Cymreig dynodedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb yng ngoleuni arwyddion a gafwyd gan Tro’r Trai nad ydyn nhw eto’n gyfrifol am amddiffyn y murlun, a’r ymatebion blaenorol a gafwyd. Wrth wneud hynny, roedd y Pwyllgor yn dymuno diolch i'r deisebydd a chefnogwyr y ddeiseb am eu gwaith i amddiffyn y murlun.

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-867 Gwneud Murlun ‘Cofiwch Dryweryn' yn dirnod Cymreig dynodedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ymhellach a chytunodd i:

·         ysgrifennu at Tro’r Trai, yr elusen sydd bellach yn ymgymryd â'r rôl o amddiffyn y murlun, i ofyn iddynt amlinellu sut y mae'n bwriadu cyflawni'r rôl hon yn y dyfodol; a

·         diolch i Dilys Davies am ei rôl yn prynu'r murlun er mwyn hwyluso i’w amddiffyn ar gyfer y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-867 Gwneud Murlun ‘Cofiwch Dryweryn' yn dirnod Cymreig dynodedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth bellach a gafwyd ynghylch y ddeiseb a chytunodd ar y camau a ganlyn:

·         ysgrifennu at Gyngor Ceredigion i ofyn pa gyfraniad y gallai ei wneud i helpu i amddiffyn y murlun;

·         ysgrifennu at Gyngor Cymuned Llanrhystud i ofyn am wybodaeth am y gwaith y bydd yn ei arwain i benderfynu ar gynllun rheoli hirdymor, a'r amserlenni tebygol ar gyfer hyn; a

·         gofyn am y diweddaraf gan Lywodraeth Cymru maes o law.

 


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-867 Gwneud Murlun ‘Cofiwch Dryweryn' yn dirnod Cymreig dynodedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd ar y camau a ganlyn:

·         aros i gael barn y deisebydd ynghylch ymateb y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth; ac

  • ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog er mwyn :

·         gofyn am ddiweddariad ar ganlyniad y cyfarfod rhwng swyddogion, y cyngor cymuned a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol;

·         gofyn pa fesurau y gellid eu cymryd i ddiogelu'r murlun yn ffisegol; a

·         gofyn am wybodaeth ychwanegol am yr ystyriaeth flaenorol a roddwyd ynghylch a yw'r murlun yn bodloni'r meini prawf ar gyfer rhestru neu ddynodi fel heneb gofrestredig, a pha ystyriaeth a roddwyd i ddiweddaru'r meini prawf a ddefnyddir ar gyfer rhestru adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig.