Cyfarfodydd

WS-30C(5)111 - Rheoliadau Bwyd, Diod, Meddyginiaethau Agweddillion Milfeddygol (Diwygio Etc) (Ymadael Â’r Ue) 2019

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 04/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 WS-30C(5)111 - Rheoliadau Bwyd, Diod, Meddyginiaethau a Gweddillion Milfeddygol (Diwygio Etc) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-08-19 – Papur 44 – Datganiad

CLA(5)-08-19 – Papur 45 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol, Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Robin Walker, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai materion.