Cyfarfodydd

NDM6950 Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Diwydiant Dur

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 06/02/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Diwydiant Dur

NDM6950 David Rees (Aberafan)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn croesawu'r buddsoddiadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru i gefnogi dyfodol cynaliadwy i'r diwydiant dur yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

2. Yn cydnabod yr heriau sy'n wynebu diwydiant dur Cymru yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i barhau i gefnogi sector dur Cymru sy'n ddiwydiant allweddol i economi Cymru.

4. Yn galw ar Lywodraeth y DU i fynd i'r afael â chostau uchel ynni sy'n wynebu'r sector dur yn y DU o'i gymharu â chostau trydan yn yr UE.

 

Cyd-gyflwynwyr
John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)
Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru)
Russell George (Sir Drefaldwyn)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)
Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd)
Huw Irranca-Davies (Ogwr)

Caroline Jones (Gorllewin De Cymru)

Cefnogwyr
Alun Davies (Blaenau Gwent)
Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni)
Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)
Vikki Howells (Cwm Cynon)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.03

NDM6950 David Rees (Aberafan)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn croesawu'r buddsoddiadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru i gefnogi dyfodol cynaliadwy i'r diwydiant dur yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

2. Yn cydnabod yr heriau sy'n wynebu diwydiant dur Cymru yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i barhau i gefnogi sector dur Cymru sy'n ddiwydiant allweddol i economi Cymru.

4. Yn galw ar Lywodraeth y DU i fynd i'r afael â chostau uchel ynni sy'n wynebu'r sector dur yn y DU o'i gymharu â chostau trydan yn yr UE.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.