Cyfarfodydd

Rhandiroedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymweliadau â rhandiroedd – Adborth

Cofnodion:

Rhoddodd yr aelodau adborth ar eu hymweliadau diweddar â rhandiroedd i lywio ymchwiliad y Pwyllgor i randiroedd yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 08/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Rhandiroedd: sesiwn dystiolaeth gyda'r Gymdeithas Genedlaethol Rhandiroedd

Judith Hill, Cynrychiolydd Rhanbarthol Cymru - Cymdeithas Genedlaethol Rhandiroedd

 

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor ymddiheuriadau gan Judith Hill, Cynrychiolydd Rhanbarthol Cymru, y Gymdeithas Rhandiroedd Genedlaethol, a oedd yn methu â bod yn bresennol yn y cyfarfod.

 


Cyfarfod: 08/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Rhandiroedd: sesiwn dystiolaeth gyda gweinyddwyr rhandiroedd

Paul Egan, Dirprwy Brif Weithredwr a Rheolwr Adnoddau - Un Llais Cymru

Peter Newton, Swyddog Polisi, Datblygu ac Arloesi - Cyngor Tref Penarth
Lee Davies, Rheolwr Amwynderau - Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn
Neville Rookes, Swyddog Polisi - yr Amgylchedd, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Paul Egan, Dirprwy Bennaeth a Rheolwr Adnoddau, Un Llais Cymru; Peter Newton, Swyddog Arloesi a Datblygu Polisi, Cyngor Tref Penarth; Lee Davies, Rheolwr Amwynderau, Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn; a Neville Rookes, Swyddog Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 


Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Rhandiroedd: sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr tyfwyr cymunedol

Gary Mitchell, Cyd-reolwr Cymru - Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol
Nicola Perkins, Cyd-reolwr Cymru - Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol

Lynne Lewis, Pwyllgor Cymdeithas Rhandiroedd Gogledd Llandaf

Stephen Taylor, Cynrychiolydd Safle – Pwyllgor Cymdeithas Rhandiroedd Gogledd Llandaf

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gary Mitchell, Nicola Perkins, Lynne Lewis a Stephen Taylor.

3.2 Cytunodd Gary Mitchell i ddarparu rhagor o wybodaeth am fodelau ar gyfer caffael tir ar gyfer tyfu ar randiroedd a thyfu cymunedol.

 


Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Rhandiroedd: sesiwn dystiolaeth

Dr Hannah Pitt, Sêr Cymru II Cymrawd Ymchwil - Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy, Prifysgol Caerdydd
Dr Poppy Nicol, Global Gardens Project

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Hannah Pitt a Dr Poppy Nicol.