Cyfarfodydd

WS-30C(5)71 - Rheoliadau (Ymadael â'r UE) Marchnata Hadau a Deunydd Lluosogi Planhigion (Diwygiad etc.) (2018)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 WS-30C(5)71 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunydd Lluosogi Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-02-19 – Papur 54 – Datganiad

CLA(5)-02-19 – Papur 55 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r sylwebaeth.