Cyfarfodydd

Deddfu ar gyfer Brexit

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Papur 5 i'w nodi - Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd mewn ymateb i lythyr y Pwyllgor ynghylch rôl y Cynulliad o ran deddfu ar gyfer Brexit - 20 Mawrth 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5     Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 11/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 7)

7 Ystyriaeth o'r ymateb i adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar graffu ar reoliadau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Adroddiad ar gynnydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau yr ymateb drafft a chytuno arno, a chytunwyd y dylid ei anfon at y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 04/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'r Prif Weinidog ynglŷn â chraffu ar ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig â Brexit - 6 Chwefror 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 04/02/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 1 – Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru at y Llywydd ynghylch deddfu ar gyfer Brexit – 11 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Llywydd at y Prif Weinidog ar y pryd mewn perthynas â deddfwriaeth sy’n ymwneud â Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd at y Prif Weinidog ar y pryd mewn perthynas â deddfwriaeth sy’n ymwneud â Brexit.

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 FIN(5)-01-19 PTN1 - Llythyr gan y Llywydd at y Prif Weinidog – Deddfu ar gyfer Brexit - 4 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/12/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth y Llywydd at Brif Weinidog Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 10/12/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan y Llywydd at y Prif Weinidog ynghylch deddfwriaeth ar gyfer Brexit - 4 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu