Cyfarfodydd

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd dros dro yr Aelodau i'r cyfarfod Pwyllgor.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant AC a Nick Ramsay AC. Roedd Darren Millar AC yn bresennol fel dirprwy.

1.3        Llongyfarchodd y Cadeirydd dros dro Nick Ramsay AC ar enedigaeth ddiweddar ei fab.