Cyfarfodydd

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amaethyddiaeth

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiadau’r Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - Bil Amaethyddiaeth y DU

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

13 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Amaethyddiaeth

CLA(5)-24-19 – Papur 62 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 25 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Amaethyddiaeth: Adroddiad Drafft

CLA(5)-17-19 – Papur 13 – Adroddiad drafft

CLA(5)-17-19 – Papur 14 - Cytundeb Dwyochrog ar ddarpariaethau'r WTO yn y Bil Amaethyddiaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth oddi wrth y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig – Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Amaethyddiaeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Amaethyddiaeth

CLA(5)-15-19 – Papur 21 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

CLA(5)-15-19 – Papur 22 – Nodyn cyfreithiol

CLA(5)-15-19 – Papur 23 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 26 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Amaethyddiaeth, a chytunodd i drafod adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol ar y Bil Amaethyddiaeth

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 25

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol at yr un pwyllgorau â'r memorandwm cyntaf - y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig, a'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - gyda dyddiad terfynol o 11 Mehefin ar gyfer adrodd.

 

Nododd y Rheolwyr Busnes yr ansicrwydd ynghylch y llinell amser Seneddol yn San Steffan.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 15)

15 Bil Amaethyddiaeth y DU: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol

CLA(5)-12-19 – Papur 40 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 26 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol  ar Fil Pysgodfeydd y DU.

 


Cyfarfod: 26/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amaethyddiaeth

CLA(5)-30-18 – Paper 38 – Papur Briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y briff a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Ymchwil.

 


Cyfarfod: 05/11/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd yr Aelodau Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Amaethyddiaeth a chytunwyd i beidio â chyflwyno adroddiad arno.

6.2 Gwnaed y penderfyniad ar y sail bod y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn craffu ar y Memorandwm.

6.3 Cytunodd yr Aelodau i fonitro cynnydd y Bil Amaeth ac i ailystyried cyflwyno adroddiad pe byddai materion sy’n mynnu sylw’r Pwyllgor yn dod i’r amlwg.

 


Cyfarfod: 22/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amaethyddiaeth

CLA(5)-26-18 – Papur 12 – Papur Briffio Cyfreithiol

CLA(5)-26-18 – Papur 13 – Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

CLA(5)-26-18 – Papur 14 – Datganiad ar y cyd rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru

CLA(5)-26-18 – Papur 15 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-26-18 – Papur 16 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

CLA(5)-26-18 – Papur 17 – Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

CLA(5)-26-18 – Papur 18 - Tŷ'r Arglwyddi, Pwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio Rheoleiddio, 34ain Adroddiad Sesiwn 2017-19, Bil Amaethyddiaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Bil Amaethyddiaeth a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru a chytuno i dderbyn y gwahoddiad i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig roi tystiolaeth mewn cyfarfod yn y dyfodol.