Cyfarfodydd

SICM(5)3 - Rheoliadau’r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) 2018

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 SICM(5)3 - Rheoliadau’r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) 2018

CLA(5)-21-18 – Papur 23  – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-21-18 – Papur 24 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, yr Amgylchedd a Materion Gwledig

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y Memorandwm Caniatâd Offeryn Statudol ac, o dan yr amgylchiadau, roedd yn fodlon gyda'r dull a fabwysiadwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig