Cyfarfodydd

Ymchwiliad i Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Addysg - eglurhad o ymatebion Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor, Gradd ar Wahân, ar effaith Brexit ar addysg uwch ac addysg bellach.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/03/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg - Gradd ar Wahân? Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/02/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor  ymateb Llywodraeth Cymru. Cytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg i gael eglurhad ynghylch rhai o'r manylion yn yr ymateb.

 


Cyfarfod: 14/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Yn amodol ar fân newidiadau, derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 14/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - gwybodaeth bellach yn ymwneud â chamau sy'n codi o gyfarfod y Pwyllgor ar 20 Medi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch yr ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - rhagor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 20 Medi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/10/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad i Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - Trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol. Bydd adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod ar 14 Tachwedd.

 


Cyfarfod: 20/09/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod sesiwn dystiolaeth y bore. 

 


Cyfarfod: 20/09/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - sesiwn dystiolaeth 4

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp SAUDGO

Marie Knox, Dirprwy Gyfarwyddwr Pontio Ewropeaidd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet a'r Gweinidog. Cytunodd aelodau'r panel i ddarparu nodyn ynglŷn â'r materion a ganlyn:

 

Yr ymarferion asesu risg a gynhaliwyd ar gyfer addysg uwch ac addysg bellach mewn perthynas â Brexit a;

 

Dadansoddiad o sut mae'r £6.4 miliwn ychwanegol i CCAUC wedi'i ddyrannu neu ei wario yn ymarferol.

 

 


Cyfarfod: 20/09/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - Rhagor o wybodaeth gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn dilyn y cyfarfod ar 18 Gorffennaf

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/09/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - Rhagor o wybodaeth gan Brifysgol Caerdydd yn dilyn y cyfarfod ar 12 Gorffennaf

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

 


Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - sesiwn dystiolaeth 3

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Dr David Blaney, Prif Weithredwr

Bethan Owen, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Sefydliadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

2.2 Cytunodd CCAUC i ddarparu nodyn ar y gymhariaeth rhwng nifer yr ymgeiswyr sy’n byw yn yr UE a rhai sy’n byw yn rhyngwladol â darparwyr addysg uwch Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

 

 


Cyfarfod: 12/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

 


Cyfarfod: 12/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - sesiwn dystiolaeth 1

Yr Athro Nora de Leeuw, Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop ym Mhrifysgol Caerdydd

Yr Athro Maria Hinfelaar, Is-ganghellor a Phrif Weithredwr Prifysgol Glyndŵr

Yr Athro Medwin Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru Brwsel

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Glyndŵr, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac Addysg Uwch Cymru Brwsel.

 


Cyfarfod: 12/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - sesiwn dystiolaeth 2

Mike James, Prif Weithredwr Coleg Caerdydd a'r Fro

David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria

Caroline James, Cyfarwyddwr Cyllid, Coleg Sir Benfro

Claire Roberts, Cyfarwyddwr Materion Allanol, ColegauCymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Caerdydd a'r Fro, Coleg Cambria, Coleg Sir Benfro a CholegauCymru.

 


Cyfarfod: 04/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ymchwiliad i Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - Digwyddiad Grŵp Bord Gron (Gwahoddedigion yn unig)

Dogfennau ategol: